Halk Eğitim Merkezlerinde Ek Ders Ücreti Karşılığı Çalışan, Usta Öğreticilerin Mevcut Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileridir

Rapor doğrultusunda bakanlıktan randevu tarihi beklenmektedir.

RAPOR

USTA ÖĞRETİCİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

(BURSA)


KONU:

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞAN, USTA ÖĞRETİCİLERİN MEVCUT DURUMLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM

ÖNERİLERİDİR.


MEVCUT DURUM:

Türkiye genelinde yaygın ve örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı 40 bin civarında usta öğretici kamu hizmeti vermektedir. En az bir (1) eğitim-öğretim yılı ile otuz (30) eğitim-öğretim yılına yakın süredir, sadece yönergeler ve genelgeler doğrultusunda çalışmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlıklarını ilgilendiren protokol ile usta öğreticilerin görevlendirilmeleri yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına ait yayımlanan tüm yönerge ve genelgelerden de anlaşıldığı üzere, usta öğreticileri görevlendirme yol ve yöntemleri, her değişim ve düzenlemelerde daha da mağdur edici olmuştur. 2009 Eğitim-Öğretim yılına kadar eksik ödenen SSK primleri ile usta öğreticilerin emekli olma şansı ve hakkı bulunmuyordu. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni düzenlemesinde, SSK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması ile ilgili kanun teklifinin ardından, çalışanın yasal hakkı olan emeklilik hakkını (sürekli görev alması halinde) elde etmişlerdir. Ücretli usta öğretici kavramı bu yasal düzenleme ile sigortalı usta öğretici olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı da, uzun yıllar hizmeti olmuş on binlerce lise ve dengi okul mezunu, deneyimli çalışana statü vermesi halinde, (Ek 1 de) maddeler halinde sıraladığımız sorunlar tümüyle ortadan kalkacak ve binlerce usta öğretici iş güvencesine kavuşacaktır.

2006 yılından itibaren uygulanan (ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE Temmuz 2006/2586) ile Halk eğitim merkezlerinde 30 yıla yakın zamandır görev yapmış, lise mezunu olduğu için ilgili yönergenin 11.maddesinde belirtilen ibareler sonucu görev alamamış ve SSK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması hakkından mahrum bırakılmış yüzlerce usta öğretici, tekrar görevine dönebilmeyi sabırla beklemektedir.

Konu ile ilgili mağduriyetler Bakanlığa ve ilgili Genel Müdürlüğe tarafımızdan iletilmiştir. Ancak Genel Müdürlük , usta öğreticinin görev alamaması ile ilgili sorunların genel olmadığını, bazı Halk Eğitim Merkezlerinin eksik uygulaması sonucu olduğunu söylemiştir. Oysa Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, ilgili yönergedeki özel şartlar ibaresinin bağlayıcı olduğunu, dolayısıyla görevlendirme yaparken lisans mezunlarından başlayarak, görevlendirme yapıldığını, kendi uygulamalarının doğru olduğunu savunmuşlardır. Bu çelişki sonucu derdini anlatamayan yüzlerce çalışan ya görev alamamış ya da siyasi destek alarak görevlendirilmişlerdir.

Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, usta öğreticinin yaşadığı bu sorunların 2008 yılı Eğitim-Öğretim dönemine kadar devam etmesi sonucunda, 01.12.2008 tarih, B.08,0.ÇYG.0.15.04.03/324( )-7066 sayı ve 2008/80 notu genelge yayımlamıştır.

Genelgede, ilgili yönergenin 11.maddesindeki özel şartlar ibaresinin göz önünde bulundurulmaması gerektiği belirtilmiştir. Ancak tarih itibariyle eylül, ekim aylarında yapılan görevlendirmelerden dolayı, genelge tam anlamıyla uygulanamamış yada bazı yerlerde kısmen uygulamaya konulmuştur. 30 yıla yakındır bu ve buna benzer binlerce sorun yaşanmıştır. Ve bu konuda Usta Öğreticilerimiz bir kısmı mağdur olmuştur. Sorunların çözümlenmesinde kalıcı haklar verilmediği takdirde yaşanan sıkıntılar son bulmayacak, katlanarak artacaktır.

Yine Okul öncesi Kurumlarda da benzer sorunlar yaşanmış ve meslek lisesi mezunu olduğu için, 10 yıla yakın zamandır görevlendirilen, ve büyük özveri ile çalışan 18 bin civarındaki usta öğretici görev dahi alamaz hale getirilmiştir.

Usta Öğreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez (Bursa), Şube ve Temsilciliklerimize, üyelerimiz yaşadıkları ve maruz kaldıkları haksızlıkları ve iş güvencesi ile ilgili taleplerini yoğun bir şekilde elimize ulaştırmışlardır. İlgili mercilere raporlar iletilecektir. Sayın Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek ve usta öğreticilerin sorunlarını iletmek üzere randevu talep edilmiştir.

11 Ağustos 2009 Salı günü Derneğimizin öncülüğünde, Türkiye genelinde usta öğreticilerle, Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşma kararı alınmıştır. Bilgilerinize sunulur.

EK:1

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A. Ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin Yönerge mağduriyeti,

(ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE Temmuz 2006/2586)

…..

Uzman ve usta öğretici

* Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır.

Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle

 • Çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
 • Alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler,
 • Emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler
 • Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır.

Çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır.

Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir………

 • Aynı yönergenin genel şartlarının yanı sıra, özel şartlar da usta öğretici görevlendirilmesinin ilk koşulu olarak, eğitim fakültesi mezunu olması istenmiş ,ardından lisans mezunu ve sıralama aşağıya doğru olmak üzere devam edilmiştir. Ustalığı kabul görmüş ücretli usta öğreticilerden ihtiyaç fazlası müracaat olması halinde daha önceden görev yapmış ücretli usta öğreticiler kıdem sırasına göre görevlendirilecektir. Görevlendirmelerin bu çerçevede yapılması talimatı verilmiştir.

Genelde halk eğitim merkezlerinde uygulanan ve önceliği alan ibare lisans mezunlarını görevlendirme olmuştur. Geçmişte çalışanlar ise bazı halk eğitim merkezlerinde, değerlendirilmeye dahi alınmamıştır.

Oysa:

 • Halk Eğitim Merkez ve merkeze bağlı kurs yerlerinde 30 (otuz) yıla yakın zamandır el sanatları, giyim, nakış, bilgisayar, kuaförlük vb. branşları çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler vermediği içindir ki, lise ve dengi okul mezunu usta öğretici bu işi görev kabul etmiş ve bu güne kadar başarıyla tamamlamıştır.
 • Halk eğitim merkezlerine öğretmen ve kadrolu usta öğretici ataması yapılamadığı içindir ki;30 yıla yakın zamandır ek ders ücreti karşılığında, yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde öğreticilik yapmış olanlardan karşılanmaktadır.
 • Türkiye genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde 17 bin civarındaki usta öğreticiler, yıllardır eğitim alanında personel boşluğunu tamamlamaya çalıştığı halde, Yukarıdaki madde hiç değişikliğe uğramamış, ısrarla hak ve emek yok sayılırcasına, doğrudan personel ihtiyacı olduğu halde uzun yıllar çalışan usta öğreticiler görmezden gelinmiştir.
 • Ayrıca bu çözümsüzlük yumağına örgün eğitimlerde 10 yıla yakın süredir görevlendirilen 18 bin civarındaki okul öncesi usta öğreticilerde eklenince, mağdur olanların sayısı 40 bine yükselmiştir.
 • Aynı şartlarda tarım bakanlığında görevlendirilen usta öğreticiler ve turizm-otelcilik mezunu olup, usta öğretici olarak, ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen çalışanlarda bu sorun yumağının içersinde yüzlerce çalışanla yerlerini almışlardır.

B. Bu anlayış ve uygulama sonucunda karşılaşılan zorluklar:

1- İl ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerine ve merkeze bağlı kurs yerlerine , ek ders ücreti karşılığında, 30 yıla yakın süredir eğitim-öğretim dönemleri (ortalama 8 ay) bu ihtiyaç ücretli usta öğretici tarafından karşılandığı halde kurumundan emekli olma hakkını alamamış ve iş güvencesinden yoksun çalışmıştır.

2- Norm kadro uygulamasında yaygın eğitim kurumlarına öğretmen atamaları yapılmıştır, ancak merkez dışında açılan kurs yerlerinde görev yapmak istemedikleri için, ya tayin istemişler yâda rehber öğretmen olarak görevlendirilmişlerdir. Köy, belde ve diğer alanlarda açılan kurs yerlerine 30 yıla yakın zamandır ücretli usta öğretici görevlendirilmiş barınma, yol masrafları kurs yeri bakımı ve tamiratı vb ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılamış her türlü zorluğa rağmen, görevini layıkıyla yerine getirmiştir.

3- Yönergelerde ve genelgelerde net ifadelerin olmamasından, esnek ve olabilecek ibarelerin kullanılması sonucu,birçok halk eğitim merkezinde inisiyatif kullanılarak, bazı merkezlerde geçmişte çalışan usta öğreticilere öncelik verilmiş, bazı merkezlerde ise geçmiş çalışmalar yok sayılarak, yeni müracaatlara öncelik verilmiştir. (1996 yılında yapılan merkezi sınav sonucu usta öğretici görevlendirmesinde sınav+kıdem puanı kullanılırdı.) Şayet geçmişte çalışanlar, merkez müdürlüğü ile olumsuz durumlar yaşamış iseler, inisiyatif kullanma kaçınılmaz olmuştur. Örnek olarak yukarıdaki yönergenin 11.maddesinin , genel şartlar ve özel şartlar ibareleri ile de, uzun yıllardır hizmeti olan usta öğreticilerin görevlendirilmeleri tamamen inisiyatife bırakılmaya çalışılmıştır. İlgili yönergenin 11. maddesinden dolayı 2006 yılından itibaren görev alamayan yüzlerce çalışan mağdur edilmiştir.

4- Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin %90’ı lise, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu çalışanlardan oluşmaktadır. Bu güne kadar uygulamalı mesleki branşlarla, örgün ve yaygın eğitimlerde yetişkin eğitimi gibi zor ve zahmetli bir işi yapmışlar ve yapmaya taliptirler. Yeter ki ilgili ve yetkili merciler, usta öğretici mesleğini ellerinden almasınlar, ekonomik, sosyal alanlarda mağdur olmalarını önleyici tedbirler alsınlar.

5-Eğitim fakültelerini bitirenler, öğretmen sıfatını kazandıkları halde atanamayanlar, usta öğretici olmayı istemeseler de geçici olarak tercih etmektedirler. Bu konuda bugüne kadar birçok olumsuzluk yaşanmıştır.

(Görevi yarım bırakma, kurs yerini ve şartları beğenmeme vb ) üstelik aynı işi aynı mekânlarda kadrolu yapanlarla kıyaslanınca çelişki daha da derinleşmiştir. Bu sebeple Danıştay kararları çıkmış, mağduriyetlerin giderilmesi istenmiştir. Usta öğreticilik sıfatı hem lisans mezununda ve hem de en az lise mezunu olan çalışanda kullanılmamalı. (Örneğin uzman ve usta öğretici kavramları ile değerlendirme yapılabilir)

6- Meslek Lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu olanlar ve geçmişte en az beş (5) yıl çalışanlar usta öğretici olarak kabul görmek ve sıfatlandırılmak istemektedirler. İş güvencesi sağlanarak, daimi haklar tanınarak, yapılabilecek düzenlemelerle binlerce çalışanın sorunları çözümlenecektir.

7- 20 yıl ile 30 yıla yakın çalışan usta öğreticilerin,mezuniyetine ve SSK gün sayısına bakılmaksızın, bir defaya mahsus yapılabilecek düzenlemelerle, emeklilik hakkının verilmesi halinde, yüzlerce çalışanın yüzü gülecektir.

8- Okul, toplumun insanlara eğitim sunma yollarından yalnızca birisidir. Aynı sonuçlar başka yollarla da alınabilir. Okulun yanında bu yollar da kullanılmalıdır. İşte, “halk eğitimi” kavramı çerçevesinde düzenlenen eğitim etkinlikleri, bu görüşe dayalıdır.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU ULVİ HİZMETİ VERİRKEN, GEÇMİŞTE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞAN, DENEYİMLİ , ÖZVERİLİ, İŞİNİ SEVEN USTA ÖĞRETİCİLERE İHTİYAÇ DUYACAKTIR. (LİSE VE DENGİOKUL MEZUNU,ÖNLİSANS VE YÜKSEK OKUL MEZUNU) USTA ÖĞRETİCİLER 30 YILA YAKIN ZAMANDIR BU HİZMETİ CANIGÖNÜLDEN YAPMAKTADIR. DAİMİ HAKLAR VERİLEREK BU ALANLARDA USTA ÖĞRETİCİ KİMLİĞİ VE STATÜSÜ DAHA BELİRGİN HALE GELECEKTİR. BÖYLELİKLE MESLEK LİSESİ MEZUNU VE MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU OLANLARIN VASFI VE MESLEĞİ NETLEŞECEK.BU GÜNE KADAR ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞAN BİZLERİN SIKINTILARINI, ZORLUKLARINI YAŞAMAMIŞ OLACAKLARDIR.

İlminur YİĞİTOĞLU

Genel Başkan

Usta Öğreticiler Yardımlaşma Ve

Dayanışma Derneği

Genel Merkezi

Bursa

australian casino online

This entry was posted in Halk Egitim Merkezi. Bookmark the permalink.

142 Responses to Halk Eğitim Merkezlerinde Ek Ders Ücreti Karşılığı Çalışan, Usta Öğreticilerin Mevcut Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileridir

 1. BEYHAN says:

  LÜTFEN TURİZM LİSELERİNDEKİ USTA ÖĞRETİCİLERDE UNUTULMASIN

 2. ESRA ACAR says:

  Merhaba,
  Meslek yüksek okulu mezunuyum.1991 yılından itibaren 10 yıl boyunca gece gündüz, Halk eğitim merkezlerinde bilgisyar branşında usta öğreticilik yaptım. Pedagoji formasyonum mevcut. 1997 yılında Türkiye genelinde yapılan usta öğreticilik sınavında da kendi ilimden en yüksek puanı alarak, Onaylı Usta öğreticilik yapabilir belgesi aldım. Ancak,bu süre içerisinde ne sigortam düzgün yatırıldı, nede kadro verildi. Şim di de görev alamıyoruz. Geçmiş yıllarda bu görevi başarıyla yapan kişilerin tekrar göreve getirilmesi çok iyi olacak. Bilgi ve tecrübemizi kullanmak istiyoruz. Kadro istiyoruz. Umarım bakanımız bizim sesimizi duyar.Kendisinden destek bekliyoruz.Saygılarımla,

 3. recoli says:

  Sayın bakanım,randevu verirken daha dikkatli olmanız makamınıza ve randevu verdiğiniz kişilere karşı sorumluluktur.Madem iptal ettiniz niye yeni bir tarih belirleyip öyle yapmadınız?Bu görüşmenin sonuçlarını bekleyen yaklaşık 40 bin kişilik bir usta öğretici topluluğu bulunmaktadır.Usta ğretici Dernek sorumlularınıda yollarda gelmekte olan öğreticileride zor durumlarda bırakmak makamınıza yakıştımı? Ben yakıştıramadım
  SAYGILARIMLA

 4. selam says:

  ne istediğimiz değil nasıl istediğimiz önemlidir.her birimiz onlarca bayanı etkileyebiliriz.ısrarlıyız.kuklalıktan bıktık.daha güvenli yarınlar istiyoruz.

 5. erdal says:

  turızm meslek lıselerındekı usta ögretıcılerden hıc bahsetmıyo dernegımız bızımde hıcte azımsanacak kadar az deyıl sayımız arkadaslar bırlık olalım bırlıkten kuvvet dogar

 6. irem says:

  sayın bakanım bizler yıllarda bu devlate hizmet ettik emek verdik . bu emeklerimizi görmemezlikten gelmeyn artık uyandık bir derneğimiz var hepimiz bir olduk her geçen gün gücümüze güç katıyorz ve hakkımz olanı alacağz….sizden bir bayan olarak desteklerinizi bekliyoruz ..sayın dernek başkanımz ilminur hanım hepimiz sizinleyz ne gerekiyorsa yapmaya hazırz.

 7. sevgi says:

  çok tşkl
  sayın başkan bu siteyi hazarldığınız içinde ben ıgdır da yazıyorum 210 usta öğretiçimiz var ve hepmizde ayni maduryet dolayı şunu söyleyi halk eğitimde çalışlar her yıl aynı dosya hazırlamak da artık bıktık vede şuda söylum halı makin nakış vede giyim birde el sanlar ve ev ekonomisi bilgisaya ningilçe vb bizler artık dayım iş yani kadroooooooooooo gelsin artık

  • unal says:

   bencede artik kadro verilsin yazik gunah bu kadar emek veriliyor ama kimse gormuyor bunu bakanlar uyuyor ilgi gostermiyor birilerinin bunu duymasi gormesi lazim ben karstan yaziyorum tatillerdeki kesintiler haric kasimdan mayis sonuna kadar calisabiliyoruz 7 ayda 3 ay tam maas alabiliyoruz ve utanarak yaziyorum 700 tl hangi vicdan bu kadar emegi hice sayabilir.yetkilileri vicdanlariyla basbasa birakiyorum.emegimizin karsiligini almamizin zamani gelmedimi sayin BAKAN size guveniyoruz umarim guvenimiz bosa cikmaz

 8. fatma says:

  mrhb ben 5 yıldır anasınıflsrında usta öğretici çalışıyordum.bir lisans mezunun gitmediği köylerde,anasınıfdı olmayan okullarda görev yaptım.işimi çok severek yaptım.ama bizi bir anda ortada işsiz bıraktılar ne yapıcaz biz şimdi onca emeğimizin karşılığı bumuydu

 9. Nurhan says:

  Yıllardır çalışan ve emekliliği rüya olarak gören usta öğreticilerin seslerin duyurabilecekleri böyle bir platform olması güzel. Ancak; yıllarını usta öğretici olarak geçirmiş, (20 yıl 1580 iş günü) birisi olarak geriye dönük sigorta primlerinin ödenmesi şartı ile emeklilik yaşı geldiğinde emekli olma hakkından niye bahsedilmiyor? Saat üzerinden yatan günlük çalışmalarımızın eksik kısmının ödenmesi ile ilgili Maliye Bakanlığı, SGK başkanlığı ve Başbakanlık ile mutabakat sağlanmalı ve eksik günlerin en azından çalışılan günlerin eksik primlerinin yatırılması ile emekliliğe bir adım daha atmalı usta öğreticiler…

 10. fatih.. says:

  ben 11 yıldır erzurum aşkale halk eğitimi merkezinde halk oyunları branşında usta öğreticilik yapıyorum.Artık kadrı hakkımız bizleri hiçe saymasınlar kadro bekliyoruzz

 11. selma says:

  merhabalar arkadaşlar hep birlikteyiz demekle olmaz sorunumuzun çözüm yeri ankaraya gidelim bir sonuç alana kadar dönmeyelim bizleri oyalıyorlar oldubittiye getirip ufak bir şekerle ağzımızı tatlandıracaklar sonrada bir dahaki seçime diyecekler zamanımız az ne yapacaksak hemen yapmalıyız vekillerimize değil başbakanımıza çok güveniyorum bizler yüz 80-90 toplumun anne adaylarını kendi branşımızda eğitiyoruz okulöncesi gibi tolumun temelini eğitmiyoruz onlarla aynı şeyleri istemiyoruz usta öğtr kadrosu istiyoruz öğretmenlik kadrosu istemiyoruz buda bizim hakkımız almalıyız başarılar.

 12. seda says:

  arkadaşlar ben başka bir şehirde üniversite okuyorum ama kendi memleketimde halk eğitim merkezinde görev almak istiyorum ders günlerinde memlekete geliyorum ama bana kurs açılmıyor. bunun yönergesini bilen veya bu konuya açıklık getirmek isteyenler lütfen cevaplasın…
  şimdiden tesekkürler

 13. merve says:

  slm arkadaslar 5 yılım bıttı usta ogetıcı olarak anasııflarında bayan olarak az maasla da olsa ısımı sevdıgımden dolayı gecınıyordum bızler kadro beklerken su dustugumuz duruma bakar mısınz doguluyum ben ve dogulu olmama ragmen hıc ama hıc gormedıgım yolu suyu olmayan koylerde gorev yaptım sınıf yokken sınıf yaarttım ve emınım benım gıbı arkaadslarım da cok bu sekılde daha ne rezıllıklerımız oldu buna benzer sımdı bakanıma soruyorum bu rezıllıklerımıze ragmen bızlerı nasıl kovarsınız evet kovarsınız dıyorum cunku resmen kovulduk anlayıslarınızı beklıyoruz tesekkurler

 14. irem says:

  slm arkadaşlar içinizde vanlı olan varsa lütfen derniğmize sahip çıkalım.vanda da usta öğreticiler derneğimizi resmen kurdk allah nasip ederse bayramdan sonra açışılışmızı yapacağız. ilk toplantımızı 14 ağustosta yaptk ve ikinci toplantımızıda bayramdan sonra yapmayı düşünüyrz.katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyrz ..BİRİMİZ HEPİMİZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN..el ele verelim hakkımız olanı alalım..

 15. yuksel says:

  çok tşkl sayın başkan sizin sayenizde inşl burda galip gelirsiz tum usta oğretiçiler adın siz sonsuz tşkl kadrolar ne zaman olcak lütfen açıklama yapnız saygılar

 16. zeytin says:

  Arkadaşlar 5 yıldır tiyatro yaptığım bir halk eğitim merkezinde tiyatro kursu açmak için başvuruda bulundum.Eğitim fak.mezunuyum.Tiyatro sertifikalrım var.Müdür konservatuar mezununu değil de beni seçerse hakkında soruşturma açılır mı?Bilen biri cevaplarsa sevinirim.Teşekkürler.

 17. songül says:

  ARKADAŞLAR O KADAR UZUN YORUM YAZMAYA GEREK YOK YOK 2006 YILINDAN ÖNCE ŞÖYLEYDİ YOK BÖYLEYDİ, BİZ ONLARDAN DAHA İYİ BİLİYORUZ İŞİMİZİ DEMEYE GEREK YOK DAHA ÖNCEDEN DE MÜDÜRLÜK SINAVI YAPILMIYORDU EN KIDEMLİ ÖĞRETMEN, DAYISI OLAN O OKULA MÜDÜR OLARAK ATANIYORDU.BEN GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM VE MALESEF ÖĞRETMEN OLARAK ATAMALARIMIZ ÇOK AZ SAYIDA YAPILIYOR. BEN BİR ÖĞRETMEN OLARAK BANA USTA ÖĞRETİCİ DENMESİNDEN HOŞLANMIYORUM AMA MALESEF BURASI TÜRKİYE YANLIŞLIK BURDA BİZLERDEN BU KADAR MEZUN VARKEN MAALESEF MİLLİ EĞİTİM BİZİM ATAMALARIMIZI HALK EĞİTİMLERE YAPMIYOR.MADEM BİZLERDEN ÇOK DAHA İYİYDİNİZDE NEDEN ÜNİVERSİTE KAZANAMAYIP VEYA OKUMAYIP ÜNİVERSİTELERİ BİZLERE BIRAKTINIZ. ÜNİVERSİTE OKUMAK KOLAY MI AYRICA BU YIL DANIŞTAY BU UYGULAMAYI HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE DE GERÇEKLEŞTİRECEK DAHA LİSE MEZUNLARINA BAĞIMSIZ SINIF VERİLEMEYECEKTİR.

  • aslı says:

   SYN SONGÜL HANIM;ben 7 yıldır halk eğitimi ve akşam sanat okulunda usta öğreticilik yapıyorum.Üniversite sınavında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazanmıştım,fakat o günkü imkanlarımdan dolayı okuluma devam edemedim. Okumayan ben eğitim camiasına bir edebiyat,bir matematik bir de okul öncesi eğitimi öğretmeni olan kardeş kazandırdım.Şimdi bu yazınızı okuduktan sonraki fikrim ise iyi ki okumamışım oldu.Okuyup sizin gibi cahil kalacağıma okumadan meslek sahibi olabilmenin keyfini yaşıyorum.ben cahil,kursiyerlerine kendi kazancından fazla para kazandıra bilen,kurumu adına avrupa ve kalkınma ajansı hibe projjeleri yazabilen,yasa ve mevzuatı sürekli takip edip kadınların ekonomik özgürlüğüne kavuşması için kooparatif ve dernek kurabilen,tüzükleri ve eğitim bilimlerini okula gitmaden öğrenen ve buna benzer bir çok konuda senin gibileri alt edebilecek bilgiye sahip bir usta öğretici olarak usta öğreticilik yapan fedakar ve cefakar kardeşlerimin kadro taleplerine canı gönülden katılarak yapılacak çalışmalarda elimden gelen desteği vereceğimi belirtirim.sizinle her türlü konuda da yarışmaya hazırım benim diploma gibi ukala bir silahım olmamasına rağmen…….USTA ÖĞRETİCİLER HALK EĞİTİMLERİN ONUR VE ŞEREFİDİR.

  • soylu says:

   songül hanım kımsenın hakkını gasbederek bizlere bu işi yaptırmıyolar vede bizlerde belırlı bır emek vermeden usta öğreticiler olmadık gecici çalışan usta öğreticıler oldukca cıddı işler yaparak vede kalıfıye elamanlar yetışdırerek çeşıtlı segıler ve yarışmalarda başarı gösterdıklerı kanıtlarımızdadır usta öğretıcıler çok komik paralarla en kırsal köylerde kendı ımkanlarını zorlayarak çalişan kışıler olduğunu bilin sızler en ucra göşedeki köylerde bu görevı üstenecek kadar cesaretiniz varsa buyurun sızlerde ek ders karşılığı çalışın başarılarınızı göksterınki öle bışeler isteyın atanamayan bır sürü öğretmen arkadaşlarda bızım gıbı usta öğreticilik veya ücretlıi öğretmenlik yaparak hayatlarını devam ettırıyor saygılarımla

 18. irem says:

  songül arkadaşım ünv mezunu olmadığımızı nerden biliyorsun.bizhalk eğitim usta öğreticilerine lütfen saygılı ol.tabiki içimizde eğitm durumlar düşük olan arkadaşlarımz var ama şunu unutmayn ki onlar yıllardır emek vermişler fedakarlıklar yapmışlar.tabiki kadro almak hepimizin hakkı. bende üniv mezunyum 16 yıldır yaz kış çalışıyrm .kadro almak benim de hakkım .16 yıl içinde ne zorluklarla karşılaştğmı yada arkadşlrımın neler yaşadıklarını biliyormusunz..unutmadan belki sizin ünv okuma imkanınız vardı.ünv okumayan halk eğitim arkadaşlrm sizin kadar şanslı değillerdi malesef.sizden bir özür dilemenizi bekliyorum ünv mezunu arkadaşım..

 19. hanım kına says:

  23yıllık usta ögreticiyimgeriye dönük sigorta primimi ödemek istiyorum mahkemeyikazananarkadaşlardan bilgi almak istiyorumlütfen yazarsanız memnun olurum

 20. recoli says:

  Songül arkadaşım sen Halk eğitim ruhu nedir malesef bilmiyorsun…Cebinden para verip kursiyerine hiç kumaş yada malzeme almamışsın,kursiyerinin sevincini mutluluğunu paylaşmamışsın,ilk eteği bitirdiğinde yüzündeki bunu ben yaptım hocam derken ki ifadeyi hiç görmemişsin,sergide yaptığı işleri arkadaşlarına akrabalarına gösterirkenki ifadeyi görmemişsin bu öyle büyük bir hayat üniversitesi ki bir değil iki üniversite bile bitirmiş olsan bunları göremezsen Halk eğitimci olamazsın….Onun için biz halk eğitimlerdeki usta öğreticilere bilip bilmeden konuşmayın.Benim çalıştığım yerde kız meslek lisesinde kadrolu giyim öğretmeni olup halk eğitime geçmemek için rapor alanlar var.Kadrolu gelmeyinceki merkeze bile köylere kimi gönderecekler üniversite mezunları burada atıp tutuyor ama iş gerçeğe binice biz üniversite mezunuyuz dağ bayır ne işimiz var gitmeyiz diyorlar.Onun içinmi okuduk diyorlar ben 19 yıldır bu işin içindeyim neler gördüm bir bilseniz idarecilerinize sorun bakalım kadroluylamı yoksa usta öğreticilerlemi çalışmak isterler….:))SAYGILAR.

 21. sevgi says:

  songül arkadaşımız madem usta öğretici olmak seni mutlu etmiyrsa aramızdan çık kendine dvletten kredi al ve bir giyim atölyesi aç o zaman kariyern daha yüksek olur en azında usta öğretici demezler size yönetici derler çok kopleksli ve egoist bir insansınz.biz halk eğitim usta öğreticilerin görevleri teorik ders veren öğretmenlerimzden dahada kutsal olduğuna inanıyrm çünkü mesleğimiz halkla ilişkileri kapsıyır her kesimden insanlarla bir araya geliyrz buda bizlere unurveriyr.. SİZ ONU YAPAMAZSINZ …

 22. prenses says:

  okul öncesi arkadsaşlarımızın işlerine son verdiler.ALLAH KABUL ETMESİN .acaba biz halk eğitim usta öğreticler için ne düşünüyorlar yada bizim işlerimize ne zaman son verecekler.HEPİNİZE İYİ BAYRAMLAR ARKADAŞLAR..

 23. elif says:

  yazık ya…ben bu yıl mesleki eğitim fak.el sanatları öğretmeni olarak mezun oldum.ama her taraf usta öğretici kaynadığından dolayı müdürler ihtiyaç yok diyorlar.zaten kpss sınavındaki kontenjanlarda a hertaraf usta öğreticilerle dolu olduğu için sadece 4 kişinin ataması yapıldı.müdürler de işlerine geldiği gibi hareket ediyor sanki hiç bir şeyin farkında değiliz.ama yakındır,dava acıcaz.o kadar yıl okuduk elimize öğretmen diplomasını verdiler,üstine başarılılarımızdan ötürü onur belgesi de verdiler,en iyi derecelerde mezun olduk ama kadro yok.dava açıp hakkımızı aramaya başlıycaz yakında.o.önceciler nasıl haklarını aldılarsa biz de alıcaz.çünkü müdürler başvurduğumuz halde ihtiyaç yok diyip ertesi gün elinin altındaki usta öğreticiyi göreve başlatıyor.bunların hepsi biliniyor.şimdi bi,raz vicdanınızı elinizin üzerine koyun.

 24. adil toran says:

  arkadaşlar bende konservatuvar mezunuyum yükseklisans ta yaptım 5 yıldır ustaöğreticiyim drama branşındayım.. bence kadro hakkımızı kazanmak için sesimizi medya yoluyla duyurmalıyız ya tv ya gazeteler vs. insanlar böyle bir mesleğin olduğundan bile habersiz.

 25. songül says:

  arkadaşlar nasıl bir zihniyete sahipsiniz anlamıyorum. Madem üniversite mezunlarından iyisiniz peki size şu soruyu sormak istiyorum.Usta öğretici belgesini halk eğitim müdürlüklerinden almadınız mı? Peki size kurs veren kişi usta öğretici miydi yoksa üniversite mezunu ÖĞRETMEN miydi? lütfen öğretmenlerle konuşurken saygılı olalım yok ben 19 yıldır kurs öğretmenliği yapıyorum yok ben 900 mt. yükseklikte görev yaptım istersen himalaya dağına çık bir üniversite mezunu kadar olamazsın.iyiki siz söylüyorsunuz 19 yıldır görev yapıyorum ben 12 yıldır mezunum ancak hiç görev almadım.Demek ki dayınız var ki o kadar yıl bu bilgi ile görev yapmışsın ve ayrıca şu ismi bozuk recoli yede cevap vermek istiyorum gömlege ilik düğmesi açmış ta çok mutlu olmuş hocam bak bunu ben yaptım dermişler kendisine sen nerden hoca oluyorsun en fazla ortaokul veya lise mezunusun doğru aslında seni kız meslek lisesine giyim öğretmeni yapacaklar.******************************************** ( YORUMUN KALAN KISMI SİYASİ İÇERİKLİ OLDUĞU İÇİN YAYINLANMAMIŞTIR / SİTE YÖNETİCİSİ )

 26. elif says:

  songül arkadaşım epey dertlisin,dertliyiz ama saygıyı yine de elden bırakmayalım.hassasiyetlerimiz aynı.ben de empati kurmaya çalışıyorum,empati kurarken daha fazla sinirleniyorum aslında ama neyse mesele bu değil.mesele sorunun makul ölçülerde çözüme kavuşması için neler yapılabilir noktasında düşünmek ve bişeyler yapmaya çalışmak.4 yıllık fakülteyi zorluklarla okuduk.zaten öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin aileleri( bilimsel olarak araştırılmış )öyle bol geliri olan aileler değil.bir kere paramız yoktu okuyamadık bahanelerini es geçin,bizim de paramız yoktu nasıl şartlarda okuduk çok şükür yine de rabbim namerde muhtac etmedi.okul deneyimi stajlar atölyelerdeki ameleliğimiz(!)atolyelerde öğrenci değil ağır bir işçi gibi çalıştık,canımız cıktı.meslek lisesi mezunu bir çok arkadaştan ben kendi adımı rahatlıla şunu söyleyebilirim ki çok dha fazla bilgi ve beceri donanımına sahibiz.aslında işi kim daha çok biliyor boyutuna taşımak da çok ayıp ve gereksiz ne var ki bazı arkadaşlara bunu belirtmek gerekiyor.aşağılık komplekslerini yenmek için lisans mezunlarının üzerine saldıranları da bir yere kadar anlayışla karsılayabilirim lütfen cümlelerinizi seçerek kullanın.hepimiz öğretmeniz nihayetinde değil mi,mahalle ağzı hiç yakışmıor …songül kardeşim merak etme sorunlarımız inşallah çözüme kavuşacak,bak çeşitli sitelerde meslek lisesi öğretmen alımı çoğalacak,öncelik verilecek deniliyor.zaten işin bu kısmı halledildikten sonra sıra halk eğitimlere de gelecek…biz hanım efendiliğimizi koruyalım,topluma örnek olacağız değil mi…ayrıca,öğretmenlik öyle bilmem kaç metre yükseğe çıktım diyerek ne kadar vefalı olduğunuzu kanıtlayan bir öz veri örneği değildir.madem öğretmen olmuşssunuz çıkacaksınız,gerekirse öğrencinizin çok afedersiniz ama akan burnunu dahi silmelisiniz.bizler bu bilinçle yetiştik.bizim de öğrencilerimiz oldu,stajlarda.ve emin olun bir şey üretmenin keyfinin ne olduğunu çok iyi biliriz.eğer doldurduğunuz halk eğitimlerde bize de yer açarsanız bu keyfi biz de yaşamaya devam edeceğiz…

 27. recoli says:

  Evet sayın ismi güzel öğretmen arkadaşım songül hanım;Sanırım üniversite mezunusun ve 12 yıldır görev almadım diyorsun.Vallahi bunda suçu biz lise mezunlarında değil kendinde aramalısın.Bizler her yıl yazılı ve uygulamalı sınavlarla bu işe başladık.Öğretmenlerimde kadrolu öğretmendi ve usta öğreticilik için için beni müdürüme onlar önerdi.Ben lise mezunuyum.Hemde Ticaret meslek lisesi beş yıl Halk eğitime gittim yapılan sınavlarda 100 üzerinden 100 aldım.Ve ilk yapılan KPS yide 84 le kazandım.Sen yıllarca kazanamamışsan suçu başkalarında değil kendinde ara.Sağa sola pislik yaparak bişey elde edemezsin. Arkamdada asla dayım amcam olmadı.Ben evet 900 metrede çalıştım ve bu özveridir.Eğer sizler özveride bulunmanın ayıp yanını görüyorsanız bilemem.Benim anlatmak istediğim bu işi türlü zorluklarla kazandığımızı anlatmaktı.Arkamızda dayı olsa merkezde yapardık.Ama kafanızda bizi öyle düşman etmişsinizki aynı neden için çalıştığımızın bile farkında değilsiniz.Aldığınız eğitimde yazdıklarınızdan belli…Öğretmen olunca ağır işçilik neymiş göreceksiniz.Aaaa belki atanırsınız ki inşallah atanırsınız,başarılı kursiyerlere yeten biri asla olamayacağınız belli.Bu işte sadece bilgi yetmiyor canım Kadrolu öğretmen olursunuz ama Halk eğitim ruhu olmayan belli kurallara uymak zorunda olan rabot olmaktan öteye asla geçemezsiniz.Sizler kendinize güvenseniz bu yazıları yazma gereği duymazsınız.Bu arada ben kendimden ve işimden kesinlikle eminim ve bu yılda görev alacağımmmm….:):)

 28. recoli says:

  Ayrısa Songül hanım recoli oğlumun nicki dir ve adını simgeler.Anlamsız değildir .Ayrıca sizi üniversitede okutan hocalarınızın öğretmenleri veye öğretmenlerininde öğretmenleri ilkokul mezunudur hatırlatırım.

 29. recoli says:

  Songül hanım size iki msj yazdım çok merak ettiyseniz ben lise mezunuyum beş yıl halkeğitimin kurslarına katıldım.Dayım olduğu için değil usta öğreticilik sınavında 100 üzerinden 100 aldığım için işe başladım.Üniversite mezunu olabilmişsin ama kendinden büyüklerle nasıl konuşulacağını öğrenememişsin bizler heryaşta kursiyere eğitim veriyoruz.İlk kpsyi kazandım 84 aldım bugün gireyin yine kazanırım sen 12 yıldır başaramamışsın suç bizimmi.?Ayrıca Elif hanım el sanatlarını bitirmek çokta önemli değil senin öğreteceğin her işi anneannem gözü kapalı yapar.Arkadaşlar öğretmen olmaktan önce insanlara saygılı olmayı öğrenin.Ben özveri yapıyorum benim gibi tüm usta öğretici ARKADAŞLARIMDA BÖYLE ÇALIŞIYOR.

 30. elif says:

  sayın recoli,
  benim size veya bu sitedeki herhangi birine saygıyı edebi aşan herhangi bir cümlem oldu mu acaba?saygıyı öğrenin demişsiniz de kafam oraya takıldı.ben songül arkadaşımı bile burada teskin olmaya davet etmişken sizin beni saygılı olmaya davet etmeniz garip.neyse büyüğümsünüz,gene de edep cercevesini aşan bir tavrım olduysa kusura bakmayın.
  el sanatları öğretmeniyim evet,peki nineniz,geleneksel türk el sanatları adına neler yapabilir biraz açabilir misiniz?mesela bir tezhib(altınlama sanatı,türk islam tezyini sanatlarının en nadide sanat dalıdır,bakınız kuran-ı kerim sayfalarınıdaki işlemeler tezhib örneğidir mesela) mesela minyatür yapabiliyor mu peki ebru?peki keçe nasıl terbiye edilir ve işlenir?ham seramik boyama ve pişirme işlemlerini bilebiliyor mu?sonra deriyi delerek işleyebiliyor mu?ahşap boyayabilir evet,nakış da yapabilir,diğer dallar dada belki bişeyler yapabilir lakin bu asla bu alanlara öğretmen gerekmediği anlamına gelmez diye düşünüyorum.öyle olsaydı bu gün halk eğitimde el sanatları adı altında çalışan bir sürü usta öğrtici olmazdı.zaten bizim isyanımız da bu ya neyse.ayrıca madem ninenizin bile yaptığı şeyler için bir öğretmene ihtiyaç yok söyler misiniz çalıştığınız branjta nineleriniz çok mu cahil,mesela iyi bir çocuk yetiştirememişler mi ki okul öncesi öğretmenlere çalışmaları için görev verilmiş?kendinizle nasıl çeliştiğinizin farkında mısınız?hakaret edeyim derken aslında keninizi aşağılamıssınız ben uyarmak istedim.ha bu arada biraz üzüleceksiniz ama size bir haber vereyim,arkadaşlar el sanatları öğretmenliğinden mezun tüm arkadaşlarla birlikte dava hazırlığı içindeydik,okul önceciler haklarını nasıl aldılarsa aynı yolu takip etmek istiyoruk,artık somut adımlar atmaya başladık,1-2 yıla kadar haklarımızı ele alacağız yani varsa dayısı filan olan yerini ne kadar sağlama alırsa alsın hoşçakalın demek durumundayız:)bu da benim gülücüğüm olsun,sizinki kadar güzel olmasa da…
  ayrıca,songül arkadaşımın atanamamısnın temel sebebi burda 20 defa anlatsak boş ama sizlersiziz malesef,bu yıl bizden sadece 4 kişi atanabildi,dışarda binler var,dayılarının sırtıyla orada calışanlar(recoli hanım sizi kastetmiyorum yarası olan gocunsun)nasıl bir vebal altına girdiklerini biliyorlar mı acaba.sırf usta öğreticisi boşta kalmasın diye bakanlığa norm kadro açığı bulunduğu halde açık göstermeyen müdürler nasıl bir vebal atına girdiklerini biliyorlar mı acaba,hakkımı zerresine kadar helal etmiyorum…

 31. recoli says:

  sevgili elif hanım ben sanırım sinirlenip ileri gittim özür dilerim.Ama sizlerde iyi bilirsinizki üniversitede öğretmene sadece bilgi verilir her branşta bu böyledir.Gerçek öğretmenlik işin içinde öğrenilir.Bizler sizlerin görev almasına karşı değiliz.Ama lise mezunuda olsak yıllarca verdiğimiz bir çaba var ben 19 yıldır görev yaptım ve aldığım her kuruşu hak ettiğime inanıyorum.25 yıldır çalışan emekli olamayan arkadaşlarım var ve inanın biçok kadroludan daha başarılıdırlar.Halk eğitimlerde herkese yer var.Ama bu ayrımcılıklar yüzünden en sonunda ne olacak biliyormusun arkadaşım ne siz ne de bizler iş bulamayacağız olan da öğrenmek isteyen halka olacak.Merak etme bu çok yakın.Balık baştan kokar derler suç müdürlerde değil onlar heryerde olduğu gibi tecrübeli elamanı seçme yoluna gidiyorlar.Çünkü emir eri onlar .Ve biliyorlarki bizim işimiz sadece dersi vermekle bitmiyor .Her yaşta ve ve her seviyede insanla uğraşmak gerekiyor.Yeniler yapamayıp kursu bırakınca onlar zorda kalıyor.Sözüm sizlere değil belki çok başarılı olursunuz ama böyle durumlarda oluyor.Herkes haklı kendince bu karışıklıklar yüzünden malesef kursiyerler hala kurs açılsın diye bekliyor.Eminim hem sizler hemde bizler işbaşı yaparız.Bunu gerçekten diliyorum.Bakanlığın kimseyi zorda bırakmadan bu işi halletmesi gerektiğine inanıyorum sevgiyle kalın.

 32. umut says:

  bende nakış öğretmenliği mezunuyum alımlar çok sınırlı olduğu için 4 yıldan beri halk eğitimde ahşap boyama, takı tasarımı kurdele nakışı brezilya nakışı el nakışı makine nakışı kumaş boyama kursları verdim.gün geldi cocuğumu ihmal edip dersleri uzattım gün oldu öğrencilerime malzeme aldım lisans mezunuysam kibirlenmedim sınıfı temizledim sobayı yaktım çünkü mesleğimi çok seviyorum yetiştirdiğim öğrencilerim usta öğreticiliğe başladı çünkü insanı seviyorum gönüllü olarak yazın ücretsiz ders veriyorum lütfen arkadaşlar insanımızın eğitilmeye ihtiyacı var inş. hepimizin dileği olur lütfen insanımıza ,sanatımıza, sahip çıkalım

 33. şahin says:

  bazı ilçe müdürleri olyı abartıp ilk okul diplomasına bile kurs açtırıyor buna çıldırıyorum ben 3 yıl lise 4yıl eğitim fakültesi 5 yılda çalışma deneyimim var zorla açtırdım arkadaşlar sizce bu nedir

 34. ŞERİFE says:

  HALK EĞİTİMDE BENDE ÖĞRETİCİYİM.ÜNVST MEZUNLARINA DİYORUMKİ NEDEN BİZİMLE KIYASLAMA YAPIYORLAR.KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE KADRO VERİLDİ.HAKLAR VERİLDİ.MEVSİMLİK ÇALIŞAN İLKOKUL MEZUNLARINA BİLE HAKLAR VERİLDİ.BİZDE HAKKIMIZI İSTİYORUZ.YILLARDIR EN ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPTIK YAPIYORUZDA DEVAMDA EDİCEZ.ÇÜNKİ BİZ GEÇİM DAVASINDAYIZ.SADECE DEVAMLILIK VE ÖZLÜKİSTİYORUZ.LİSE MEZUNU OLUPTA MEMUR OLAN ÇOK İNSAN VAR NEDİR ANLAMADIMKİ.

 35. meleknaz says:

  Arkadaşlar halk eğitimlerde usta öğreticiyseniz ve lise mezunuysanız hepinize geçmiş olsun.Müdürlere çok yetki verilmiş onların insiyatifindeyiz.Bazıları bizleri çalıştırmamak adına hiç usta öğretici çalıştırmıyorlar ünversiteliler dava açar diyorlar.:) onları çalıştırırlarsa bizde dava açacağız duyurulur:)Çalışanların öncelik hakkı var kanunen.Bu arada mahalle ve köylerden gelen kurs istekleri görmezden geliniyor.Muhtarlara baskı yapın kurs istesinler.Kendi kişisel isteklerine uymadığı için bizleri çalıştırmayan müdürleri kınıyorum.Sizlerde düşündüklerinizi ve bilgilerinizi yazın arkadaşlar ….Usta öğreticilik belgesi hakkında bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen…sevgiyle kalın MELEK NAZ

  • faruk says:

   slmmmm ben halk oyunları usta öğreticisiyim bazı arkadaslar saçmalamış bazı şeyleri neysee halk egıtım merkezlerınde usta öğreticilik sınavı acılıyoo sınavlara katılırsan alırsın belgenı aldıktan sonra halk eğtm merkezlerıne bas vurursun ıhtıyac varsa cağrılırsınnn .

 36. ÖZLEM says:

  ARKADAŞLAR İŞTE HALK EĞİTİMİN AMACI BUDUR “”PAYLAŞMAK”" SANATI, BİLGİYİ,EMEĞİ BEN HALI ve KİLİM ÖNLİSANS MEZUNUYUM 5 SENEDİR ÇALIŞIYORUM İLÇEDEYİM ÖĞRENCİ SIKINTISI YAŞIYORUM ÇABALIYORUM,ÇALIŞIYORUM KURSUMU AÇIYORUM.YETİŞKİN EĞİTİMİ ZOR KAPRİSİ BAHANESİ BİTMİYOR.BİZLER BUNUN GİBİ NİCE ZORLUKLARI AŞARAK KURSLARIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ TABİKİ KADRO HAKKIMIZ SONUNA KADARDA İSTİYORUZ “”SANATA veSANATÇIYA DEĞER VEREN İNSAN KENDİNE SAYGISI OLAN İNSANDIR”"

 37. şahin says:

  meleknaz arkadaşım komik oluyorsunuz biraz mantık okuduk diyemi dava edileceğiz biraz mantıklı olun kabul edin suyunuz ısındı

 38. meleknaz says:

  Şahin arkadaş komik olan sizsiniz mantık okumanız fark etmez .Kanuni haklarımız var bizim suyumuz ısınabilir artık sizde çay demlersiniz:) Mantık bunun neresinde on yıllık yirmi yıllık usta öğreticileri çıkart yerine tecrübesiz acemilerle nereye kadar gidebilecekler göreceğiz.Ben kendi adıma görev alamazsam yerime yeni biri sırf üniversiteli diye alınırsa mahkemeye vereceğim sonucunda en fazla işsiz kalırım bunca yıllık emeğimi kimse bir kalemde silemez devlet bile olsa …

 39. songül says:

  Arkadaşlar; öncelikle hepinize saygı ve selamlar sunuyorum. Ben Konya Üniversitesi Giyim Öğretmenliği mezunuyum. Lise mezunu olarak girmiş olduğum KPSS puanında 94 aldım. Ancak arkadaşlar bilmelidirler ki lise ile üniversite KPSS soruları aynı düzeyde gelmiyor.Ben evli ve iki çocuk annesi bir bayanım çok çalıştım çabaladım üniversiteyi bitirmek için ne zor şartlarda okudum.Siz usta öğretici arkadaşlarım ben sizlerin hakları verilmesin demiyorum ancak bizi almayıp üniversite mezunlarını alırlar ise eğer mahkemeye veririm diyiyorsunuz peki neden okul öncesinde çalışan usta öğretici arkadaşlarınız çıkarıldı onlar mahkemeye vermediler mi sanıyorsunuz. Mahkemenin kararı öğretmen petegojik formasyon almayan bu dersi görmemiş kişiler sınıf açamaz öğretmenlik yapamaz. Sizlerede görev verilsin mesela okul öncesinde görev yapan lise mezunlarına yardımcı ablalık verildi size de halk eğitimlerde yardımcı ablalık verilsin. Yanlış anlamayın arkadaşlarım ama sizler tek başına bir sınıfta öğretmen olamazsınız ve bu konuda ben kendim bölge idare mahkemesine dava açtım. Temsilini de okul öncesi olarak gösterdim. Üniversite mezunu arkadaşlarıma sesleniyorum Başbakanlık gov. tr. adresine girin Halk eğitimlerde bu kadar boş kadro varken neden buralara öğretmen alımı yapılmadığını belirtin. Bunu da belirtin Bütçe diyiyorlar peki neden her ilde 200 e yakın kurs açılıyor ve onlara 700-800 lira maaş ödeniyor. Her ile 5 tane üniversite mezunu alınsa bu açık kapanmaz mı diye belirtin ve imeil yağmuruna ve sizlere cevap geliyor. Öğretmen alımları yapıldıktan sonra tabiki boş kalan kadrolara lise mezunu usta öğretici arkadaşlarımız alınacak bu sorun bu şekilde çözülür yoksa ben dava açarım ve kazanırım diyemezsiniz çünkü okul öncesinde de aynı sorun vardı üniversite mezunları dava açtı ve kazandılar. saygılar sunarım arkadaşlar üniversite mezunu arkadaşlarıma da sesleniyorum düşüncelerinizi BİMER’ e yazın ve cevabını bekleyin arkadaşlar toplanalım.

 40. ŞAHİN says:

  SONGÜL ARKADAŞIM YAZINIZI MEMURLAR NETTEN OKUDUM AYAKLAR ALTINA SERDİLER BİZİ İNŞALLAH OKUL ÖNCESİNE TANINAN HAKTAN BİZLERDE FAYDALANIRIZ HEM BİZ EL SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNLARI OLARAK BÜTÜN BRANŞLARI VEREBİLİRİZ Kİ BEN ŞU ANDA HALK EĞİTİMDE ÇALIŞIYORUM BİRÇOK BRANŞI GÖSTERİYORUM MÜDÜRDE MEMNUN BAŞKA HOCA ARAMASINA GEREK KALMIYOR BU DAVA İÇİN HER ZAMAN YANINIZDAYIM MADDİ VE MANEVİ

 41. esssss says:

  arkadaşlar kml mezunu okul öncecilerde halk eğitimde usta öğreticilik yapabiliyor mu ve nasıl başvuru oluyor?

 42. imgenur says:

  Değerli arkadaşlar,Burada hep okul öncesi ve otelcilikteki usta öğretici arkadaşların çoğunluk yazılarını görüyorum.Okuyorum birşeyler yapmaya çalışıyorlar.Değerli halk eğitimlerde çalışan usta öğretici arkadaşlarım lütfen ya ayrı bir yerden yazışalım yada buradan ama bizlerde üzerimizdeki baskıya artık dur diyelim.Birleşelim sonuna kadar birlik olalım diyen arkadaşlar Halk eğitim merkezlerinde çalışanlar imgenur@hotmail.com dan bana ulaşınız lütfen .Birilerinden birşeyler beklemektense biz birşeyler yapalım artık. Saygılar

 43. meleknaz says:

  Arkadaşlar şu bize görev vermeyi engelleyen genelge nedir duyan bilen varsa yazsın lütfen ya

 44. imgenur says:

  Değerli usta öğretici arkadaşlarım,Sayın Bakanımız Nimet ÇUBUKÇU hanımefendi tarafından tüm usta öğreticilerin sorunlarına çare bulunmuştur.Hepimiz kapının önüne konulduk hayırlı olsun okul öncesi öğreticilerden farkımız kalmadı.Hani verilen hak alınamazdı.Sevgili İlminur hocam daha ne kadar sessiz kalacaksınız üye olalım olmayalım artık kıpırdanmanın zamanı gelmedimi? NE MUTLU TÜRKÜM DİYEREK susacakmıyız?Derneğin avukatları yokmu neler yapabileceğimizi burada yazıp bizleri neden yönlendirmiyorsunuz?Bireysel olarak verelim tamam ama neler yapmamız gerekiyor yazın yapalım.Ödenmesi gereken birsürü borçlarımız var intiharı düşünen arkadaşlarım var sesimizi böylemi duyuracağız.DUYUN SESİMİZİ ARTIK….!DUYURUN SESİMİZİ….!

 45. imgenur says:

  Ha bu arada sayın ilminur hocam işsiz kalmamızı tamamen derneğin çalışmalarına bağlıyorlar haberiniz olsun saygılarımla …

 46. .su...... says:

  slm:Arkadaşlar yazdıklarınızı okudum ve bir o kadarda şaşırdım,nedir? birbirinizle idişmeniz.Öncelik le kavramanız gereken kendi kendimizle kavğa değil,dayanışma-1 2.si sorunlara neden dernek sebep oluyormuş bunuda anlamadım?.Çözdüğümüz sorunlar için hiç tşk almıyoruz.Lütfen gücünüzü birleşmeye ve dayanışmaya harcayın.ÖRĞÜTLÜ TOPLUM OLMANIN BİLİNCİNİ KAVRAYIN LÜTFEN..

 47. imgenur says:

  Sevgili su… dernek yüzünden diye halk eğitim müdürlükleri diyor ben değil.Hak elde etmek bir yana ortalığı karıştırdılar alın hakkınız bu deniyor… ben demiyorum.ÖRGÜTLÜ TOPLUM OLMAK BİLİNCİNDEYİZ ama hala bir bilgi yazmadınız buraya ve heğimiz işsiz kaldık….

 48. su.. says:

  slm..imgenur Derneğin elde etiği haklarımı bilmek istiyorsun?pirimlerin tam gün üzerinden yatırılması.öğretmen evi kartının alınması,derslerin daha erken tarihde başlatılması,görevlendirmede kıdemin öncelikli olması,İşte derneğin size kazandırdıkları.Müdürler elbet bize öyle diyeceki siz böyle düşünesiniz diye,birliktelik sağlanmasın haklar elde edilmesin onların amacı bu,acı olan sizinde bunara inanmanız.Gelelim işsiz kalma nedenine dernekle bağlantısını kuramadım doğrusu..en kısa sürede görev alman dileğiyle..

 49. taşçı says:

  arkadaşlar didişmeyi bırakında 2009 yılından önce yılda ortalama 8 ay çalışıp 3 ay gösterilen sigorta pirimleriyle hayalimize bile zor getirdiğimiz, emeklilik işlemleri ile ilgili geriye dönük pirim ödeme ile ilgili yapılan birt çalışma varmı acaba,

 50. gül says:

  imgenur arkadaş dernek yüzündenmi işsiz kaldınız doğrusu anlayamadım ne alaka bu konuyu açarmısınız.halk eğitimi müdürleri neye dayanarak dernek yüzünden diyor doğrusu onuda anlamadım.

 51. imgenur says:

  Arkadaşlar müdürlere neden diye soruluyormu? Ama onlar haklarınızı aradı onun için bakanlık işin içinden çıkamayınca sizi böyle kapının önüne koydular ellemeseydiniz böyle devam ederdiniz diyorlar.Kimse elini taşın altına koymaya yanaşmıyor anlayacağınız.Birilerine suç atacaklarya günah keçisini derneği gösteriyorlar yani.

 52. meleknaz says:

  Arkadaşlar eksik ödenen günler için açılan dava sonucunu bilen varmı yada sonuçlanan oldumu sayın dernek yöneticileri bir bilginiz varmı…..?

 53. gül says:

  Meleknaz arkadaş; açılan davaların sonucu çok iyi gidiyor,davalar kazanılıyor.Bir kaç yanlış açılanlar hariç hatda tazminat davalarıda kazınıldı.İmgenur arkadaş; Müdürlerin sözüne bakıp sakın yılma.Konuyu ve davamızı yakından takip edenlerden biriyim. Müdürlerin gazabına çok uğradım ama yılmadım.Zaman zaman haklı olduğum konularda şikayet bile ettdim.Asla geri adım atmadım.Biz usta öğretici arkadaşlarda da şunu gördüm.Birlik ve beraberlik yok örgütlenme,yok suya sabuna dokunmayalım müdürlerle iyi geçinelim. görev alalım seneyi kurtarayım. diğer görev alamayandan banane.gibi…. Beraber bi yolaçıkıyorsun.Arkandayız deniliyor aaa bide dönüp bakıyorsun arkada kimse yok.Arkadaşlar örgütlemek gerek tek yumruk olmak gerek,zoru görünce geri çekilmemek gerek.buraya bilgi yazmadınız deneliyor.kesinleşen birşey olmayınca ne yazılacak.ama şunun bilinki dernek hala sorunların çözümü konusunda aralıksız çalışıyor.İNŞAALLAH sonunda başaracağız.Burda eleştiri yapan arkadaşların kaçı derneğe üye doğrusu ben bunu çok merak ediyorum.

 54. meleknaz says:

  Gül hanım cevabınız için teşekkürler dilekçeyi nasıl vereceğimizi de yazarsanız çok sevinirim saygılar

 55. meleknaz says:

  Değerli dernek yetkilileri bugün avukatımla görüştüm vereceğiniz alacağınızzdan çok olur ayrıca işinize asla dönemezsiniz.Bu hep böyle olur dediler.İyi düşünün ona göre karar verin dediler.EVET AÇIKÇA SORUYORUM KAZANILMIŞ EKSİK ÖDENEN GÜNLER İÇİN BİLDİĞİNİZ DAVA ÖRNEKLERİ VARMI? VE BİZİ İŞSİZ BIRAKAN SON GENELGEYİ BURADA YAYINLARMISINIZ EYLÜLDEN SONRA GELENİ….Arkadaşlar bulunduğunuz yerlerde hemlerde düz lise mezunu olup usta öğretici belgesi olmadan çalışan bulunuyormu lütfen bir araştırır ve yazarmısınız.Bizlere şurası çalıştırmıyor burası çalıştırmıyor deniliyor.Varsa emsal gösterebilmemiz için bu şart.Rica ediyorum saygılar….

 56. şule says:

  meleknaz derneğin kırıkkale temsilcisinde sorduğun bilgiler var ben kendisiyle tel.görüştüm.tel.no sitede temsilciler başlığını aç ordan al.

 57. meleknaz says:

  Şule arkadaşım teşekkür ederim.Saygı ve Selamlar.

 58. Erdal ÖZCAN says:

  arkdaslar bırlıkten kuvvet dogar bunbu bılıyorsunuz ama sadece halk egıtım merkezlerındekı usta ögretıcı dıkate alarak bız turuzım meslek lıselerındekılerı bır kenara atarak bu zor ve uzun tolun sonunu geremezsınız lutfen bırımız hepımız hepımızde bırımızız yapmayın dernek yetlılısı arkadaslar sız de bu ayrımcılıga duyarsız kalmıssınız ne yazıkkı oyla ınsanları bır araya toplamak daha dogru olan yapmanız gereken degılmı gercı yaptıklarınızı takdırle kartsılıyorum ama bu HARİC TESEKKURLER

 59. Erdal ÖZCAN says:

  arkdaslar bırlıkten kuvvet dogar bunbu bılıyorsunuz ama sadece halk egıtım merkezlerındekı usta ögretıcıleri dıkkate almışsınız bız turizım meslek lıselerındekılerı bır kenara itmişsınız bu şekilde bu zor ve uzun yolun sonunu geremezsınız lutfen bırımız hepımız hepımızde bırımızız yapmayın dernek yetkılısı arkadaslar sız de bu ayrımcılıga duyarsız kalmıssınız ne yazıkkı oyla ınsanları bır araya toplamak daha dogru yapmanız gereken degılmı gercı yaptıklarınızı takdırle karsılıyorum ama bu HARİC TESEKKURLER

 60. mehtap says:

  Nuriye Aru arkadaş dün yorumlarda tel no vardı.kaydetmemişdim bugün siteye bakdım yok sana ulaşmak istiyorum.tekrar telofon nonu yazarmısın.

 61. nilüfer says:

  bıktık arttık böyle çalışmaktan birlikten kuvvet doğar bileşelim T.B.M.Mgidelim grev yapalım görmeyenlere görünelim.

 62. Şengül says:

  Arkadaşlar Ocağın 2. Haftası Şırnaktan Ankaraya Gidilecek Duyarsız Arkadaşların Dikkatine Hakkımızı Savunalım

 63. pınar says:

  Sevgili Meleknaz arkadasım…bende ıstanbulda bır halk egıtımde calısıyorum…burda bırakın lıse mezunu olanı..ılkokul meznlarını bıle usta ogretıcı olarak calıstırıyorlar.belgesı olup olmadıgıda mechull.adamı olan dayısı olan bu memlekette her ısını goturuyor..bızlerde anca burda kuru kuru konusuruz…hem muduru kendı adamlarını 40 saat gosterıyor..oysa hocanın yaptıgı ders saatı 5 saatı bıle gecmıyor..dayı meselesı arkadaslar bunlar..

 64. Asiye says:

  Arkaaşlar sizlere katılıyorm hakkımızı aramak konusunda ama nasıl derdimizi kimse dinlemiyorki derneğimiz olduğu haldebir randevu bile alamıyoruz.bence büyüklerimiz bizi yok etme çabasında…

 65. gulay says:

  sevgılı dernek başkanı hakkımızı arama konusunda sanırım bıraz daha aktıf calışmalar yapılması gerekıyor bunun için sızlerın onderlık yapıp bı yerlere sesımızı daha yuksek duyurmamız gerektıgını dusunuyorum umarım calışmalarınız bı yonde devam eder sevgıler

 66. meleknaz says:

  Pınar arkadaşım mail adresime istanbulda hangi halk eğitimlerde bu yapılıyor yazarmısın genel müdürlüğe dilekçe yazıp atın bu genelge tüm ülkeye değilmi gerçi şuan kıdem yani çalışma yılına göre değiştirildi ama bizler mağdur edildikten sonra yanlışların üzerine gidelim arkadaşlar…

 67. ekersait says:

  Sayın dernek Yetkilileri…
  Mademki geriye dönük kazanılmış davalar var neden sieye bu davaların mahkeme kararlarını eklemiyorsunuz? Hiçdeğilse herkes emsal gösterip mahkemeye verebilsin. Kazanılmış davası olan arkadaşların yada Usta Öğreticiler derneğinin dava sonuclarını buraya eklemesini rica ediyorum

 68. esss says:

  katılıyorum sana bende dava örneği bekliyorum hala dava açabilmek için:(((

 69. seyla.gazi says:

  merhaba arkadaşlar ben halk eğitim merkezinde görev almak istiyorum.Lisans mezunuyum fakat pedogojik formasyon sahibi değilim.Yorumları okudum ama aklım iyice karıştı.ben hangi sıfatla görevlendirilebileceğimi alınan ücretleri ve akşam hafta sonu ücret farkı olup olmadığını en fazla kaç ders saatine girebileceğimi sosyal haklarımın neler olduğunu merak ediyorum cevap verirseniz çok memnun olurum.

 70. nazlı gül says:

  Değerli arkadaşım su kıdem hakkı var demişsin bunu müdürler hala kabul etmiyorlar ve hala görev alamadık.Bunu kanunla nasıl uygulatabiliriz.Ben yerimi bile söyledikleri halde açıkta kaldım.Daha önce çalıştığım yerdeki öğrencilerimiz bizleri isimlerimiz ile istediği için bide fırça yedik kurs açılmıyor diye milli eğitime ve kaymakamlığada dilekçe yazılmış diye.İlla üniversite mezunu diyor ama kız meslek mezununa kurs açıyor.Çıldıracağım ya müdürümün sözüne güvenip kart borcumu taksitlendirdim adam şimdi görev vermiyor.Öğrenciler hergün arıyor hocam kurs neden açılmıyor diye.Maddi manevi zarara uğradım ne yapabilirim bana yol gösterin .Saygılar

 71. ŞIRNAKLILAR GRUBU says:

  arkadaşlar biz bir haftadır ankaradayız gitmediğimiz vekil çalmadığımız kapı kalmadı.halende görüşmekteriz şu ana kadar görüştüğümüz tüm vekil ve başkanlarımızdan olumlu cevaplar almış bulunmaktayız.inşallah işimiz ve eğitim hakımız bize geri verilecek gibi görünüyor.hiç bir zaman umudumuzu yitirmiyecez.ama bunun için daha çok katılım ve desteğe ihtiyaç var lütfen duyarsız kalmayalım,hakkımızı sonuna kadar savunalım.

 72. gulay says:

  sevgılı sırnak grubu sızı tebrık edıyorum aylardır hıcbır calışma yapılmadı ankaraya sesımızı duyurmak için yapacagınız butun calışmalar için destek vermeye hazırım ama ben tamamen umudumu yıtırmıstım cuma gunu dernek başkanını aradım suan bır calışma olmadıgını soledı yapılan olumlu calışma varsa burdan bızlere bıldırırsenız sevınırım ben 93 den berı halk egıtımde usta ogretıcıyım butun calışmalarına destek verıyorum burdan haber edersenız sevgıler

 73. NURHAN says:

  öncelikle böyle bir derneği kurduğunuz için tşk.emeğinize sağlık.Bende 1990 dan beri halk eğitimdçalışmaya giyim ve nakış dalında çalıştım.yüsekokul mezunuyum.ama sadecce 1400 iş günüm yatmış şuana kadar ki hizmetim doldu ama malesef çalışmak zorundayım daha.Biz batmandaki arkadaşlarda geçen yıl avukatlar tuttuk dava açtık Ankaraya gruplar gönderdik.Başbakanımız söz verdi biz usta öğreticileri sözleşmeli statüsüne alacaklardı ve öğretmenler gibi kimlik sahibi olacaktık ve öğretmenevlerinden indirimlerden yararlanacaktık.ama hala bir şey yok inş en kısa zamanda düzenleme yapılır ve geçmişe dönük sigortalarımızı da düzeltirler.Bir gelişme olursa bilgilendirirseniz sevinirim bizde burda çalışırız

 74. essss says:

  nurhan arkadaşım dava dilekçesinin bir örneğini buraya gönder bizde açalım,sıcağı sıcağına çok olursak duyulur belki.sözleşmeli öğretmenler çocuklarını çıkarıp sesini duyurdu tekelciler ailesiyle sesini duyurdu ya biz usta öğreticiler ancak içimizi buraya döktük,organize olmadık maalesef bitti bu iş:(((((((((

 75. filiz says:

  slm arkadaşlar ben 1993 ten beri halıcılık ve kilim üzerine görev yapıyorum ve çok boş aralarım oldu sigortam için nasıl dava açabilirim bilgilendirseniz sevinirim birlikten kuvvet doğar bize kadro versinler sürünüyoruz resmen.

 76. yaren says:

  slm arkadaşlar siteyi yeni gördüm.Bende 2000 den beri halı usta öğreticisiyim.Tekelciler nasıl sesini duyurdu bizde birlik olup sesimizi duyuralım.Filiz arkadaşımın dediği gibi birlikten kuvvet doğar.Kadro için mücadele edelim.

 77. serkan says:

  selam arkadaşlar sizden konu hakkında yardımcı olmanızı istiyecem.
  sorum şu olacak halk eğitim merkezinde kurs açılmış olup bu kursa öğrenciler devamlı gelememektedirler ama usta öğretici derslerine sürekli devamlı gidiyor. diyeciğim şu usta öğretici sürekli derslerine gitmesine rağmen öğrencilerin kısmı veya hiç biri dersine gelmediği zaman bu usta öğreticiye ücret ödenirmi. tşk ederim

 78. BEN HAKKARİNİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE İLÇEMİZİN SOSYAL AKTİVİTELERİ VE SPORSAL ÇALIŞMALARI TAM-20-YILDIR SÖRDÜRÜYORUM..VE İLK BAŞLADIĞIMDA İLÇEMİZİN NE HALKEĞİTİM MERKEZİNDE NE DE HERHANGİ BİR OKULUMUZDA HİÇ BİR SOSYAL FAALİYET YOKTU VE BEN 9.KURSİYERLEN BAŞLADIM ŞUAN İSE HALKOYUNLARI,TYATRO VE SPORSAL ALANDA ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPTIM HALAN DE YAPMAKTAYIM BUÇALIŞMALARIMI TAM 11 YIL GÖNÜLLÜ OLARAK YAPTIM ARDINDE MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİ VE DAHA SAĞLIKLI VERİM VERE BİLMEM İÇİN 1998 DE BUYANA SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIYOR OLSAM DE SİGORTAM HEP YARIM YAMALIK YATTI TABE BU SORUN TAA TEPEDEN GELİYO VEİLK BAŞLADIĞIMDE BIRAKIN ASİL ÖĞRETMENİN KÖYE GİTMESİNİ ŞEHİR MERKEZİNDE BİLE NADİR BOLURDUK O VESİLE İLE LİSE MEZONU OLUP KAPALI OLAN KÖY OKULLARIMIZDE GÖNÜLLÜ OKUMA YAZMA KURSLARINI AÇIP SADECE KENDİ ALANIMIZDE DEĞİL İTİK OLDUĞUMUZ TÜM ALANLARDA FAYDFALIOLMAYA ÇALIŞTIK VE EN ÜST DÜZEYDEN DE FADALI OLDUĞUMUZ HALAN SÖYLENMEKTEDİR.BİZLERİN İSTEDİĞİ ÇOK BİRŞEY DEĞİL SADECE OKADAR İSTEK VE DE GÖLÜLLÜYİZ Kİ MAĞDURİYETLERİMİZİN GİDERİLMESİ İÇN VE GELECEĞİMİZİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İÇİN BİR DÜZENLEMENİN GETİRİLMESİ DİR.SUN OLARAK ŞONU DİYORUM DEMİŞTİM – KİŞİYLEN BAŞLAMİŞTİM YETİŞTİRDİĞİM ŞUANAKADAR Kİ SAYI-750 -KİŞİVE BUNLARIN ÇOĞU ÖĞRENTİKLERİYLEN İŞ KURABİLDİLER DEMEK OLUYOR Kİ BU YAPTIĞIMIZ İŞLEN DE İŞSİZLİK AZALTILABİLİNİYOR DEME KKİ.GERİSİNİ BAKANLIK BİLİR.

 79. fatma says:

  Arkadaşlar bizler bir avukat aracılığı ile dava açtık ve halen açmaya devam ediyoruz.Sigortaları saydırma ve bu tespit davasından sonra hizmeti yeterli olanlar için tazminat davaları açıyoruz.Ankara ile görüşmelerimiz çok sık oldu ama müsbet hiç bir sonuç alamadık.Dava açarak sesimizi duyuracağız bizlere katılırsanız bu konuda başarı sağlayacağımıza inanıyoruz.Tekelciler ve sözleşmeli öğretmenler gibi olmak istiyoruz.umudumuzu yitirmeyelim.haydi arkadaşlar hep beraber olalım.şimdiden teşekkürler

 80. essss says:

  arkadaşım buraya dava örneği gönderin bizde açalım

 81. sevgi says:

  arkadaşlar geçmişe dönük ssk primlerimz milli eğitim bakanlığımz tarafından onaylandı fakat 02 04 2010 tarihinde çalışma ve sosyal güvenlik bakalığına gönderildi .çalışma bakanı ve maliye bakanının onayı gerek o yüzden herkes buludukları bölgelerin millet vekillerini sıkıştrsın bu işin bir an önce yürürlüğe girmesini sağlayın. sevgili arkadaşlar lütfen derneğe üye olalım. birimiz hepimz hepimiz birimiz için mucadele edelim..

 82. feride says:

  bu sitayi daha yeni gördüm.benimle aynı durumda olan nekadar çok insan var.12yıllık usta öğreticiyim ve artık kadrosuz çalışmaktan bıktığım için bu yıl görev almadım.Artık kadro almak istiyorum bütün mağdur arkadaşlarım gibi.İlgilileri vicdana davet ediyorum.Türk kadınını mağdur etmeyin artık.lütfen kadro verin bizlere………….

 83. feride says:

  bu kadar insan bu yazıları boşunamı yazıyor yoksa bir sonuç çıkacakmı acaba çok merak ediyorum

 84. şenay says:

  ücretlide olsa bildiklerini başkalarına öğretmek ve bu öğrettiklerinden öğrencilerinin maddi manevi kazanç sağlamaları mutluluk verici bişey kurs yerinin bazen mustahdemi bazan boyacısı olabiliyosun ancak meslek lisesi memleket meselesi diyerek bizi onure etmek yerine sosyal haklarımızı düşünerek bizi onure etmeleriniistiyoruz….. SAYGILARIMLA

 85. meleknaz says:

  selam arkadaşlar ben kırıkkale temsilcisi penbe hocam sayesinde şuan işe başlayabildim.bu siteyi okuyan herkes lütfen derneğe üye olun yoksa bizim için çabalayan insanlar zor durumda kalıyor kaç kişisiniz dendiğinde, ayda iki üç lira nereye vermiyorsunuz ya lütfen üye olun üye yapın arkadaşlar yoksa usta öğreticilik tarih olacak

 86. esesli says:

  1994 yılında 2004yılına kadar usta öğreticilik yaptım pirim gün sayım eksik yatırıldığı için çalışmayı bıraktım geriye dönük pirim günü borçlanma oolması için gayret gösterip emekli olmak istiyorum bu konuda dava açan arkadaşlar varsa örneğini gönderebilirlermi selamlar

 87. tolga says:

  arkadaşlar istanbulda ne zaman halk oyunları usta öğretici kursu açılacak bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun (tiky_shooter_41@hotmail.com) şimdiden teşekkür ederim

 88. caresiz says:

  halıcılarıda unutmayın

 89. caresiz says:

  halıcılarıda unutmayın bizde yıllardır kadro beklıyoruz

 90. NEZAKET TAHMAZ says:

  96 YILINDAN İTİBAREN USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.BİZDE ARTVİN İLİ OLARAK ENDİŞELİYİZ,AMA BİZİ HİÇ KİMSE KAYLE ALMIYOR.ÖLMEDEN BİZDE HAKKIMIZ OLAN KADROYU VEYA SÖZLEŞMEYİ İSTİYORUZ.14 YILDIR ÇALIŞIYORUM VE SİGORTA PRİM GÜN SAYIM HALA 1000 BİLE OLMAMIŞ. BU NASIL BİR EMEK HAKSIZLIĞIDIR.GEÇEN YIL BİZLERE SİGORTALARIMIZIN TAM İŞ GÜNÜ YATACAĞI BEYAN EDİLMİŞTİ FAKAT KONTROL EDİCEN GÖRDÜM Kİ 1 AY İÇERİSİNDE SADECE 15 GÜN SİGORTAMIZ YATIRILMIŞ.ARKADAŞLAR ELELE VERELİM VE BİR ŞEYLER YAPALIM…BİRİLERİNİN BİZİ DİKKATE ALMASINI SAĞLAYALIM…

 91. hedefe doğru says:

  Oldukca dikkatli bir şekilde okudum yorumlarınızı…umarım işi sadece eğitim olan bu insanların hakkı bir an önce verilir….

  Ben MYO satış yönetimi ve pazarlama bölümünü dereceyle bitirmiş,daha sonrada dikey geçiş hakkı edinmiş.Pazarlama alanında hem teoride hemde pratikte bilmediğim konu ve yapamadığım iş yok diyecek kadar donanımlı ve yıllarını bu alana vermiş biri olarakta, halk eğitim merkezinde işim sadece eğitim vermek değil kursiyerlere iş istihdamı sağlamak olduğunun bilinçinde bir usta öğreticiyim…
  kursları başlatmadan önce,pazarlama sektöründe bulunan perakende birimi olan kurum,kuruluş yada örgütlerle iletişime gecer öncelikle kurslar hakkında bilgilendiririm..
  İşsizliğin oldukça fazla olduğu bu dönemde işsiz vasıfsız bir çok gence bu sayede iş garantili serdifikalar vererek..bir çoğunun halaa şef yada müdür yardımcısı olarak çalıştığını,eğitimimim sadece kısa vadede değil uzun vadedeki yansımalarınıda görmekteyim ve tabiki okul idareside bunu görmektedir..
  almış olduğum teşekkür belgeside sanırım bunun bir ispatıdır..

  Bu alanda eğitim veren nadir usta öğreticilerden biriyim..başkası varmı inanın onuda bilemiyorum…
  umarım birileri sesimizi duyarda bu haksız gidişe bir son der…Allah yardımcımız olsun arkadaşlar…
  Tek gercek var ki İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM.

 92. selma teneke says:

  çankırı kurşunlu halk eğitim merkezde ve köylerinde 22 sene çalıştım .çok zor şatlarda yaşadıklarımı anlatsam roman olur her köy ve belde ayrı bir hikaye.Şimdi mesleğimi bıraktım lokanta açtım keşke hiç köylerde kendimi yıpratmasaydım.hiç üzülmeseydim en güzel yıllarım köylerde hep malzemesiz kötü kurs şartlarını düzeltmekle geçti.47 yaşındayım keşkelerim çok çünkü bu primle emekli olmam mümkün değil
  . 2 yıldır isteğe bağlı ödüyorum 3.5 yıl prim ödersem ancak emekli olabilecem . o yüzden yıllarıma acıyorum halk eğitim gibi bir kurumun usta öğreticileri böyle mağdur etmesi inanılır gibi değil. şimdi kendi işimi,n patronuyum ama hak arama mücadelesine varım…. ne gerekirse yapmaya hazırım.bakanlığa gitmeyi düşünüyoruz.

 93. kadir says:

  Songül arkadaşım hariç hiçbiriniz haklı sebeplere dayanmayan yorumlar yazmışsınız kesinlikle usta öğreticiler lise mezunu olmalı ve öyle kadro verilmeli aksi tadirde devleti eşek edip sırtına binen kadrolu müstahdemler gibi usta öğretiler de kadro aldıkları gün sırtlarını sağlama alıp artık çalışmayacaklardır. hepsini kastetmemekle beraber, bulundukları il ya da ilçede dayısı olanlar usta öğretici oluyorlar. karoları olmadığı halde günlük en fazla yarım saat çalışıp 8 saat acımadan ek ders alıyorlar. bir şey söyleyince de dayıyla geldikleri için hemen o dayılarının yanlarına koşuyorlar. kesinlikle lise mezunu olanlara kadro verilmemeli. İmalık mesleğini de lise mezunu imamlar bitirmedi mi nasıl ki ilahiyat mezunları alınmaya başlandı imamlık mesleğinin hak ettiği değer kazanılmaya başlandı şimdi sizler üniversite mezunu polislerle lise mezunları arasındaki kalite farkını görmüyor musunuz?

 94. metdavn says:

  Arkadaşlar kimse kusura bakmasın devlete bir de sitem ediyorsunuz, devlet sizin gibi lise mezunlarına iş veriyor daha ne istiyorsunuz. Hangi çağda yaşıyoruz o söylediğiniz bölüm mezunu 4 yıllık fakülte mezunlarını HEM merkezlerine öğretmen olarak atama yapmadıktan sonra sizlerle bu sorun çözülmez ve aksine hep sorun olursunuz. Sizlere ricam bari çocuklarınızın eğitimine önem verin de onlar okusun öyle ilkokul,lise dönemi bitti artık.Üniversite mezunları boş gezerken sizler asilik etmeyin.

 95. metdavn says:

  Ayrıca kadro beklentileriniz gerçekten beni şaşırtıyor ve şuan yargıtayda üç tane dava açılmış durumda tıpkı Anaokullarında olduğu gibi lise ve ilkokul mezunu kişiler öğretmenlik yapamayacak. Nimet ÇUBUKÇU ya ne söyleyeceksiniz onlar zaten sizlere görev verdiklerine pişman çünkü bir darbede HEM merkezlerinden yiyecekler. Hepinizin emeğine saygı duyuyorum ancak olmayacak duaya da amin demeyin.

 96. SEMRA says:

  şırnak silopi halk eğitim merkezinde 5 yıldır nakış,dikiş ,el sanatları dallarında çalıştım ve hala devam ediyorum bi silopi de bu kadar mağdur var diyodum meğer tüm halk eğitim çalışanları mağdurmuş ama bi hak tanımalarını bekleyeceğiz UMUTLA……

 97. esra says:

  18Senedir çalışıyorum hiç bir mesleğin insanı bu kadar manevi bakımdan yıprattığına inanmıyorum

 98. gamze çeltik says:

  arkadaşlar bende 14 yıllık usta öğreticiim, lisans mezunuyum, pedagojik formasyonumda var, önceki yıllarda ilkokul mezunları bile kadrolu usta öğretici yapıldı, bizler neden alınmıyoruz, ayrıca son atamalarda halk eğitim merkezlerine kadro açıldı ve öğretmen ataması yapıldı yani biz kadro beklerken sanırım tamamen işsiz kalmak üzereyiz..

 99. ibrahim says:

  sn. selma hanım, başka bir sitede de mağdur usta öğreticiler hakkında yorumunu okudum. orada tanıdığın arkadaşlarının geçmişte ödenmemiş veya eksik yatırılmış pirimleri mahkeme yoluyla kazandığını yazmışın.hatta 30 bin tl den bahsediyorsun.bir iyilik yap lütfen o mahkeme kararalarını veya arkadaşlarının kim olduğunu buraya koyda emsal olarak başka mağdurlarda faydalansın. aksi halde boş konuşuyorsun diyeceğim

 100. ZÜMRETE says:

  Sayın arkadaşlar bende tüm usta öğreticiler gibi 20 yıladır halı dalında usta öğretici olarak calışmaktayım ama her an işten atılma korkusu bizleri cok yıpratı ama umudumuzu kayıp etmemeliyiz belki bir gün devlet büyüklerimiz biz usta öğreticileride görür ve halimize acırlar bizlerede kadro verirler saygılar

 101. yasemin says:

  anlamıyorum zaten kadro vermemelerini kpss diyolar giriyoruz yüksek okullu da okuyoruz bide halk eğitim müdürlerine takılıyoruz onay almak ve kurs açmak için orta okuyl lises mezunu sertifikalı herkeze görev veriliyo heleki dayısı varsa..istediği kişiye görev vereliyo ben bu sene zor görev aldım orta okul liselileri yerleştirsinler görev versinler bu halk eğitim müd .diğer tarafta ne yaoacaklar acaba… kadro hakkımız fakat busene ile sınırlandırılmamalı çalışır durumda lisans ve önlisanslar ön plana alınmalı..

 102. nisa says:

  92-den beri makine nakışı usta öğreticisiyim,lisans mezunuyum,vekil imamlar bile 4-b ye geçiriliyo,nerde bizim arkamızda bizi destekleyenler,biz neciyiz,sayın milletvekilleri,daha neyi bekliyoruz,Allah aşkına bizide görün artık

 103. serkan says:

  3 yıldır Tiyatro usta öğreticisi olarak görev yapmaktayım.
  Ancak bazı bölgelerde tiyatro bölümü mezunu olmamalarına rağmen bazı kişilerin öğretici olarak çalıştığını biliyorum. Diğer bir çok alanda da malesef böyle oluyor. Öncelikle herkes kendi mesleiğine ve alanına sahip çıkmalıdır.

  Halk eğitimde çalışmak büyük bir deneyim ve onurdur. Ancak sosyal haklara kavuşmak için örgütlenme şart. hepinize saygı ve selamlar…

 104. selma teneke says:

  ibrahim bey benim boş konuştuğumu yazmışsın usta öğreticiler derneği kırıkkale başkanı beni memleketimde ziyaret etti .penbe hanım bana dava açabileceğimi söyledi.hatta avukat ismide verdi.önce tesbit davası sonra köylerde çalıştığım yılları oradaki harcamaların elektrik su yol parasına kadar alabileceğimi söyledi.dava açtığım taktirde . davanında aralıkta sonuçlanacağı konusunda beni umutlandırdı
  T.B.M.Mecliste usta öğreticilerin durumlarıyla ilgili gelişmeler olacağınıda ondan öğrendim onunla irtibat kurarsanız sizde bilgilenirsiniz.ayrıca 5 yıl çalışanlar kadroya hak kazanacaklar diyede okudum ne derece doğrudur bilemem

 105. yılmaz bülbül says:

  sayın başbakanım bizim maduryetimiz cok ben kaynak metal bölümü usata ögreticinizim her hanki bikurum da kadorom yok boştayım gecen zaman emeklilik maduryetim olan geriye dönük okul başlama tarihi kaytlarım başarı belgelerim son tarihi ssk pirimlerim geriye dönük yatırma emeklilik hakı m olacakmı yaşım38 olacksa iseteyim üzremi yoksa kurumların istekleri üzremi teşkürederim …

 106. hazal says:

  ben düz lise den mezun usta ögretici olarak bazı köylerde çalıştım yine çalışırım ama artık kadrolu olrak çalışmak istiyorum nedenine gelince ben köylerin birinde tecavüze ugradım ve o insanlar hapise girdiler sayın başkanım artık bizim gibi usta öğreticilere de artık kadro verilsin sesimizi duyun artık maddi durumum iyi olsaydı zaten köylere asla gitmezdim ben şöyle bilirim bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum bunu Hz.Ali söylemiştir
  umarım bu yazıyı dikkate alırsınız her gün bıkmadan usanmadan yazamaya devam edecem gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim

 107. bitlisli says:

  bende 9 yılımı verdim etrafımdaki bazı kadrolulardan daha çok emek verdigime inanıyorum.emegimizin karşılıgı verilsin.bu yıl için bir sonuç verilsin lütfen neyse karar alınsın artık beklemekten yorulduk

 108. selma hanım ulaşa bilecegimiz bilgi alabilecegimiz kişi ve adresini yazarsanız sevinirim teşekkürler

 109. elif says:

  metdavna sonuna kadar katılıyorm.bir de kadro istiyorsunuz.oturup şükredin,bizler lisans mezunları sizin yüzünüzden halk eğitimlerde açık gösterilmediğinden atanamıyoruz.usta öğretici olarak bile iş bulamıyoruz çünkü müdürleriniz benim yanımda yıllardır sizin yaptığınızı yapan var diyor.yazık ya.sanki eğitim psikolojisi pedojisi varmış gibi ahkam da kesiyor bu sta öğreticiler.hadi kızım başka yere git bile diyebiliyorlar..ama az kaldı.suyunuz ısınıyor.danıştaya davamız açıldı.en yakın zamanda inşallah mesleğimize kavuşacağız.

 110. EBRU KAYA says:

  Yapmış oldunuz çalışmaları takip ediyorum.Sizlerin yıllardır çalışarak emeklerinizi de takdir ediyorum.Fakat şu konuya katılmıyorum selçuk 2000 mezunuyum 10 yıldırda halk eğitimlerde görev yapıyorum.Benile beraber çalışan birçok lisans mezunu arkadaşım var.Lisans mezunları öğretmen olabilmek için üniversiteye gittik akedemik ve pedogojik eğitim alarak mezun olduk.Alanlarımızdada en iyi hocalarımızıda inkar edemeyiz benim hocam Hayriye Toker di şimdi hocalarımız bizleri kötümü yetiştirdi.
  Bir öğretmenin iyi ya da kötü çalışması diye söylemleri kabul etmemiz mümkün değil arkadaşlar.Benim çocuğum 1.sınıfa gidecek ve öğretmen araştırıyorum bunlar atanmış öğretmenler.Eğer tartışılacaksa atanmış yıllardır görev yapan örgün veya yaygın eğitimi deki tüm öğretmenlerin kalitesi tartışılmalı.Burada görev yapan binlerce öğretmenin kişiliğini karakterini tartışmamız eğitimin sorunlarını çözemez.Gerçek olan mesleki eğitim fakültesi nakış,giyim,elsanatları öğretmen mezunu hakkını elde etmiş mi 1739 sayılı meb kanunununda öğretmen olarak çalışacak kişilerin maddeleri belirlenmiş mi.Eşim anadolu lisesinde çalışıyor 5 tane matematikçi arkadaş var 2 si eğitimin hakkını veriyor ama 3 ü öğreniyle diyaloğu iletişimi çok kötü ders anlatımı çok kötü.Verdiğim örnekte umarım demek istedimi tam olarak anlatabilmişimdir.Şimdi bizlere gelelim 10 yıldır halk eğitimlerde çalışıyoruz alanlarımızda 2-3-8 kişilik alımlar yapılıyor.Bizlere halk eğitimlerde ki norm kadro açıklarını göstermiyorlar bunun sebebini söylememe gerek yok herhalde.Sizlerin emekleride tabiki inkar edilemez çıkan yönetmelik 1977 yılında çıkmış ve kadınların okuma oranı yok denecek kadar azdı o zamanlarda günün şartları usta öğreticileri lise ve dengi okul koymaları normaldi.üniversiteler 4 yıllık eğitimine 1992 yılı civarında eğitim vermeye başladı.Bende kız meslek lisesini bitirip üniversiteyi boşa okudumu düşünmeye başladım artık liseden sonrada usta öğretici olurdum bilseydim Sizlerinde bizleri anlamasını istiyoruz.sizin kızınız olsaydı üniversiteyi okutmak için çaba harcasaydınız onlarca para gönderip okutsaydınız nasıl tepki verirdiniz empati yaparsanız kendinizi bizlerin yerine koyarsanız söylediklerimin nekadar haklı oldunu göreceksiniz
  Ben ve arkadaşlarım nakış giyim elsanatları öğretmenleriyiz ve atanabilmek kadrolarımızı almak bizlerin hakkı oldunu düşünüyoruz.Yanlış anlamıyın lütfen bizlerde emeklerimizin karşılığını almaya çalışıyoruz sizleride inkar etmiyoruz hepinize saygılarımı sunuyorum

 111. bercem yıldız says:

  hanım bizde size saygı duyuyoruz bi dakka durun orda sucumuz fakulte okumadıkm dıye biz 25 yıldır dag tas demedik tuvalet bile temızledik üc kurusa çalıstırıldık ve ben su anda kanser hastasıyım biz zaten kadro hayel bizim istedigimiz gerye dönuk sigorta ondan sonra gelın halk eğitimler koylerde ahırın üstunde evlerde yatın sobanızın ounu olması soguklarda yat kalk 2 araba parasi ver devletinn işıne geliyor bizi böyle çalıstırmak kısın para yazı 5 ay yok ha şimdi dava açtık diyorsun kolay gelsin pedogog medogog anlamıyz biz 50 yasındakı öğ hic anlamıyo kavgayı bırakıp hep biılıkte hareket edersek eger herkez hakkını alır biz çok görduk fakulte mezunlarını yuvarllak masa bile biçemıyorlardı simdi is emeklı bile oldusizde bizi kucuk gormeyın akıllı olun biz usta öğ hafıfe alınacak ınsanlar değiliz

 112. ayşe says:

  Arkadaşlar birlik olalım internette AKİM!e yazalım. mutlaka cevap veriyorlar.

 113. funda says:

  artık halk eğitimlere kadro verilsin ne olur hiçbir zaman bizi anlamadinız sayın bakanim ne olur anlayın.verilecek şartlarınızı belirleyin ne olur.bizim yerimizde olsanız ne yapardınız?

 114. selma says:

  ben 20 senelik hereke ipek hali ustasiyim ve halk eğitimde öğretmenlik yapmak istiyorum

 115. remziye says:

  slm 1989 usta ögretmenliğe başladım pirimlerim sizinkiler gibi ünüversite mezunlarına lise mezunlarını küçümsemelerini yakıştıramadım bizim zamanımızda bu işin okulu yoktu 41 yaşında üniversiteyi kazandım açık ögretim olarak okuyacam biçki dikiş nakış hocasıyım ünüversite okumuş arkadaşlarıma yardımcı oluyorum onlarla gurur duyuyorum sizinde bizim emeğimize saygı duymanızı istiyorum emegimizin savaşını veriyoruz sızinle sorunumuz yok

 116. remziye says:

  sayın ilminur hocaya soruyor 1989 da sigörtam başladı siirt adıyaman hilvan da köylerde ğörev yaptım pirimim 400 saat yatmış ama ben tam çalıştım olagan hal kesintimiz de oldu o paraları alamadım şu an çalışıyorum 460 saat yatmış dogum borçlanmasına başvurdum 1968 dogumluyum ne yapabilirim başbakanımızın yıllardır bize yapılan haksızlıga bir çözüm getirecegini temeni ediyorum

 117. aysen says:

  arkadaşlar aylardırbu konu konuşulmuş ama bir arpa boyu yol alamamışız sesimizi nasılduyuracağız birlik olup Ali Rıza Öztürk mail atalım mecliste bu konuyu gündeme getirmiş onu mail yağmuruna tutalım belki bir sonuç alırız

 118. Muhterem Karaman says:

  Sayın dernek yöneticilerim ;ben yıllardır bu işi yapıyorum ve buradan aldığım maaş ile geçiniyorum.Bizim Sayın Bakanın dediği gibi derhal kadroya geçmemiz lazım.Bu şekilde ne geçinebiliyor nede emekli için gün yapabiliyoruz.Çalışmazsak zaten başka yapabilecek işimiz yok.
  Lütfen ;yetkililerle görüşüp kadro meselesini halletmeye çalışın ,o zaman herşey çözülecek.
  Saygılarımla ;

 119. AxiN says:

  ben halk oyunları usta öğretici sertifikamı bu yıl Diyarbakır da aldım 11 yıldır halk oyunları ile uğraşıyorum. bu değişen kanunların bu şekilde olması sizce nedir. çalışacağım yere gitmek istediğimde bunlarla karşı karşıya geldiğimde çok üzüldüm. ben hiç çalışmadım ve hiç çalışamayacak mıyım ? buna bir çare bulunması lazım lütden bu konu hakkında biraz düşünün.. Saygılarr…

 120. TAYFUN TAŞKIN says:

  arkadaşlar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum…ben bağlama hocalığı yapıyorum özel olarak ancak halk eğitim bünyesinde vermek istiyorum…elimde sadece 1993 te aldığım kurs belgesi var…yeterlimi

 121. cecile says:

  ben bi konu hakkında bilgi almak istiyorum. halk eğitimde lisans mezunu usta ögreticiyim kadrom yok. hafta içi okuma yazma kursu veriyorum hafta sonuda ayrıca halk eğitime bağlı baska bir kursta ögretmenlik yapıyorum hafta içi ve sonu aldıgım ücret degisirmi? ayrıca halk eğitim müdür ve müdür yardımcılarının kendi adlarına kurs açma yetkileri varmı teşekkürler

 122. selma says:

  ben 20 senelik hereke ipek halı ustasıyım halk eğitimde usta öğretici olarak çalışmak istiyorum iletişim bilgilerim

 123. elvan says:

  bende selma hanım gibi ipek halı ustasıyım halk eğitim merkezinde çalışmak istiyorum

 124. imam says:

  17 senedir hem deyin bizim sendika hakımız var herkes korkuyor sedikalı olmuyor neden

 125. rabia says:

  1987 den bugün çalışmktayım bu soruları direk miilieğitim bakanlığına göndersek nasıl olur tüm halkeğitim usta öğreticilerini saygıyla selamlrım

 126. Arkadaşlar gelin organize olalım.Tek bir ses olalım…Şimdiye kadar devam eden bu skıntılarımızı dile getirelim..Her türlü organizasyon ve desteğe hazırım…

 127. remziye says:

  şanlı urfa dayım eski dikiş nakış usta ögreticisiyim bizimle ilgili bir çalışma içerisindeyim sonuc alırsam bütün urfa ve ilcelerindeki usta ögretiçileriyle buluşabilecegim bir adres verecem amaişim sonuclanırsa 2 ,3 aya kadar sabredin olumsuz olursada yazarım merak etmeyin sizin gibi butun arkadaşlarınızı haberdar edin cogunluk olmamız lazım bu siteye her gün girecem ne kadar oldugumuzu bilmem lazım .remziye abla yanındayız yazmanız yeterli…. işimiz için dualarınıza ihtiyacım var.

 128. elifo says:

  bende 5 yıldır halk eğitim kilim ve nakış el sanatları kurslarına gittim ustalık belgem var iş istiyorum

 129. kağan han says:

  usta öğretici saatlik ücret ne kadar

 130. can şanlı says:

  Öncelikle kişisel isteklerizi bırakıp hep beraber hareket etme zamanı şuan Halk eğitim bünyesi altında çalışan tüm çalışanların daimi statüye alınması için siyasi parti adaylarıyla bakanlarla görüşün ve hatta ortak bir eylem planı düzenlenmelidir .Geçende devlet bakanı Faruk Çelik beyle sorunu konuşma imkanı buldum.Kendileri yeni bir personel rejiminden bahsetti eğer bizde daimi statüye geçmek istiyorsak dernek başkanlarımız ve çalışanlar ellerinde geleni yapmalıdır.Saygılarımla

 131. CANAN GÜRLER says:

  MRH BENDE MESLEKİ EĞTİM OKULUNU OKUDUM ELEKTİRİK BÖLÜMÜ MEVZUNUYUM KALFALIK VE USTALIK BELGESİNİ ALDIM ŞUANDA USTA ÖĞRETİCİ BELGESİNİ ALMA AŞAMASINDAYIM BU BELGEYİ ALDIĞIMDA NE GİBİ YARARI OLUR NE YAPABİLİRİM BU KONUDA BENİ BİLGLENDİRİSENİZ SEVİNİRİM.

 132. filiz says:

  slm arkadaşlar çok pasif kaldık hani yine herkese kadro var bize yok biz burda yazarken götürdüler yine kadroları duyan yokmu ya
  haberleşelim birleşelim…

 133. filiz says:

  lisans mezunu arkadaşlar noluyoruz siz kapı kapı çıkıp öğrenci toplarmısınız oturup halı kilim tokurmusunuz bir kurs açabilmek için aylarca kapı aşındırıyoruz haberiniz olsun nolutyor suyunuz ısındı felen dağ kölerinde arabası olmayan yerderde aylarca kalırmısınız önlisanslılar açılıyo kursu 1 ay sürmüyo neden bizim yaptığımız fedakarlığı asla yapamassınız ben 20 yıldır görev alıyorun toplam 1250 iş günüm var 1 ay orda bir ay burdayız yaparsanız buyrun benimle irtibata geçmek isterseniz no.05363854701

  • gulay says:

   evet arkadaslar bende 18 yıldır çalışıyorum artık yeter bızede kadro verılmelıydı bunun ıcın bence hakıkaten bırlsemelıyız

 134. TUANA says:

  synB ASBAKANIM HERKESE KADRO VERDINZ BİZUSTA OGRETICILER OLARAK KADRO İSTIYORUZ EMEGIMIZIN KARSILIGINI ALMAK İSTIYORUZ.LUTFEN BIZIM YERIMIZE KENDINIZI KOYUN …………

 135. ülkem says:

  Merhaba butün usta öğretici ve adayları.Ben yedi yıl halk eğ. mer.çalıştım.Kızmeslek lisesi giyim mezunu idim çalışırken açık öğretim önlisas mezunu oldum.Yani çalışırken okudum, baş örtümü sorun edip sürekli toplantıya çağırıp beni yıldıran bir müd.her yıl çalışmak için torpil sıkıntısı,yorudummmmm.İşimi sevmeme rağmen çalışamayan biri konumunda oldum.Yani zorla madur edliyoruz,benim durumumda çok arkadaşlarımız var,biliyorum.Kabul etmek lazım ki bir satır okoyan okumayandan farklıdır,hani derler ya eskiden adam yokluğundan müdür olmuş,şimdi okumuş adam çok,lütfen halk eğitimde de eğitimli eğiticiler olsun ,torpil kavramı ortadan kalksın.Güzel ülkemin yöneticileri,bunada bi çözüm bulsun.Usta öğ.öğrencisi üç yıl sonra usta öğretici olyor.Artık bu durum tarihe karışmalı.Meslek eğitimi olmayan çalışamamalı ,lütfen söz konosu eğitim öğ yaptığınız insan ,çok önemli o insanları kaliteden mahrum etmeyelim.Her geçen gün çağ atlıyoruz farkında değilmisiniz.Bana göre her insan okumalı amaç para kazanmak olmasa bile ,eğitimli toplum olalım yaş ne olursa olsun okuyalım okuyalım.ÖĞRETMENLİĞİN LEZZETİNİ BENDE TATTIM MÜKEMMELDİ YEDİDEN YETMİŞE HALKIMI SEVİYORUM HALKEĞİTİMCİYİM.

 136. ümmahani saygın says:

  biz 15 kişiye yakın halk eğitim çalışanlarıyız ben 21 yıldır emek vermekteyim benim öğrencim olan insanlar iş kurarak evlerine destek oluyorlar ama bizler sadece aralık ayında başlayıp mayıs ayında biten kurulmuş robotlar gibi çalışıyoruz hepimiz,türkiye geneli aynı biz üvey evlatlarız.Bizim sorunlarımızı çözen yok torba yasa işimizi görür dedik muracat ettik ama sonuç bilinmiyor .Sigortadan sorduğumuz zaman eleman yok bilen biri gelince size haber vercez diyorlar .sizler ne yaptınız .halk eğitimin adını kimse bilmezken bizler duyurduk şimdi kıymete bindi. Geçici mevsimlik çalışanlara kadro veriliyor bizde sebeblene bilecekmiyiz yada yirmi yıl üzeri çalışanları emekli etsinler hepimize kolay gelsin eğitimi seviyorum yaşasın halk eğitimciler

 137. idealist says:

  slm arkadaşlar bu saate kadar yorumlarınızı okudum bende usta öğreticiyim hemde ünv mezunuyum burda önemli olan ne mezunu olduğumuz değil neye hizmet ettiğimiz olmalı bence sonuç itibariyle hepimiz eğitim için çalışıyoruz değilmi hemde halk eğitimi gibi zor bir alanda şunu unutmayalımki ehliyet arabayı sürmez ama ehliyetsizde sürücü olunmaz eğer aynı amaç için birlik olamazsak ne yazıkki bir yere varamayız lütfen birbirinizle tartışmayı bırakında hakkımız olan kadroya nasıl geçebiliriz onun için bişeler yapalım bence sesimizi bu anlamda duyuralım çünkü bazı kurumlarda eğitim düzeyine bakılmaksızın kadrolaşmaya gidiliyor yetkililerin bizide artık duymaları gerek.evet ortada büyük bir gerçek varki yıllardır sadece ek ders ücreti karşılığı büyük özveriyle çalışan bizler artık özlük haklarımızı istiyoruz bu da en doğal hakkımız diye düşünüyorum vaktinde hemen hemen bütün bölüm mezunları öğretmen kadrosuna alındı bizde eğitim veriyoruz öğretmenlik yapıyoruz neden bize de kadro verilmiyorki umarım bu konuda bakanlık gereken hassasiyeti gösterir saygılarımla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>